Raport
Zintegrowany 2022

Wynagrodzenia osób zarządzających

 • GRI 2-19

Sposób ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń członkom organów Grupy KĘTY S.A. uregulowany jest w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej uchwalonej uchwałą ZWZ nr 19/20 z dnia 20.08.2020 r., zmienionej uchwałą ZWZ nr 18/2022 z dnia 25.05.2022 r., która dostępna jest na stronie internetowej Spółki.

Rozwiązania przyjęte w polityce mają na celu przyczynić się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i Grupy Kapitałowej, w szczególności poprzez zapewnienie:

 • pełnego zaangażowania w pełnienie funkcji w Spółce;
 • motywowania do realizacji przyjętych strategii oraz planów biznesowych przy rozważnym i odpowiedzialnym ponoszeniu ryzyka;
 • zainteresowania i związania z Grupą Kapitałową długoterminowo wysokiej klasy specjalistów;
 • wysokości wynagrodzenia, które jest adekwatne do wyników finansowych i biznesowych Grupy Kapitałowej, w tym Spółki, a także do poziomu odpowiedzialności;
 • postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przy pełnieniu powierzonych w Spółce funkcji;
 • przejrzystości systemu wynagradzania i braku dyskryminacji.

Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki oraz informacje o posiadanych papierach wartościowych Spółki

Sprawowanie funkcji Członka Zarządu Spółki odbywa się w drodze zawierania stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę oraz powołania na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie Zarządu mogą być dodatkowo zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub powołani do pełnienia funkcji w zarządzie w spółkach Grupy Kapitałowej, w tym w ramach zarządzanego i nadzorowanego Segmentu Operacyjnego.

Wynagrodzenie stałe przyznawane  jest z uwzględnieniem analiz rozwiązań stosowanych na rynku, uzależnionych od osiąganych przez Grupę Kapitałową wyników finansowych i dynamiki notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Polityka wynagrodzeń przewiduje również przyznanie wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników finansowych Spółki / Grupy Kapitałowej / Segmentu Operacyjnego, realizacji indywidualnych zadań premiowych, spełnienia kryteriów dotyczących interesów społecznych, przyczyniania się do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom działalności Spółki i ich likwidacji. Część zmienna wynagrodzenia nie może przekroczyć 2,5-krotności części stałej wynagrodzenia otrzymywanego łącznie przez Członka Zarządu od Spółki i którejkolwiek ze spółek Grupy Kapitałowej na podstawie umowy o pracę bądź powołania do zarządu spółki Grupy Kapitałowej.

Członkowie Zarządu mają również prawo uczestniczyć w programach motywacyjnych (opcje na akcje), opartych o akcje Spółki, których realizacja uwarunkowana jest osiągnięciem zarówno odpowiednich wyników finansowych Grupy Kapitałowej jak i poziomów cen akcji Spółki względem notowań indeksów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W szczególnych przypadkach Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować o przyznaniu nagrody uznaniowej za dany rok, w maksymalnej wysokości dwukrotności miesięcznego stałego wynagrodzenia brutto Członka Zarządu.

Polityka wynagrodzeń przewiduje również możliwość otrzymywania przez Członków Zarządu wskazanych świadczeń niepieniężnych.

Z Członkami Zarządu zatrudnionymi przez Spółkę na podstawie umowy o pracę zawierane są umowy o zakazie konkurencji: obligatoryjnie – w trakcie trwania stosunku pracy, bez możliwości jej rozwiązania oraz w zależności od decyzji Rady Nadzorczej – po ustaniu stosunku pracy. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy może obowiązywać przez okres od 12 do 15 miesięcy, licząc od dnia ustania stosunku pracy ze Spółką, a miesięczna rata odszkodowania wynosi od 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pobieranego w ostatnim roku trwania umowy o pracę do 50% wynagrodzenia zasadniczego, nie może być jednak niższa od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy.

Pomiędzy Grupą KĘTY S.A. a Członkami Zarządu nie podpisano żadnych umów, które przewidują rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki przez przejęcie poza warunkami zawierającymi się w okresie wypowiedzenia i warunkami wynikającymi z umów o zakazie konkurencji.

W poniższej tabeli przedstawiona została wartość wynagrodzeń wypłaconych Członkom Zarządu Spółki w roku 2021 i 2022.

w tys. zł Wynagrodzenie stałe (podstawowe)* Wynagrodzenie zmienne** Świadczenia niepieniężne**** Wynagrodzenie w innych podmiotach Grupy Kapitałowej**** Razem
2021 r. 2022 r. 2021 r. 2022 r. 2021 r. 2022 r. 2021 r. 2022 r. 2021 r. 2022 r.
Dariusz Mańko 1 142 1 279 2 601 2 856 6 6 3 749 4 141
Rafał Warpechowski 685 767 1 561 1 714 5 5 2 251 2 486
Piotr Wysocki 672 752 1 515 1 680 7 7 12 12 2 206 2 451
Tomasz Grela 180 180 765 874 1 242 1 384 2 187 2 438
* W skład wynagrodzenia stałego wchodzą: 1) wynagrodzenie zasadnicze z tytułu umowy o pracę 2) wynagrodzenie przyznane na mocy uchwał Rady Nadzorczej.
** Wynagrodzenie zmienne obejmuje premię wypłaconą w danym roku za realizację zadań w roku poprzednim.
*** W skład świadczeń niepieniężnych wchodzą: 1) paczka mikołajkowa z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 2) ryczałt samochodowy 3) składka PPE 4) składka w ramach opieki medycznej.
**** W skład wynagrodzenia w innych podmiotach Grupy Kapitałowej wchodzą: 1) wynagrodzenie zasadnicze z tytułu umowy o pracę 2) wynagrodzenie przyznane na mocy uchwał Rady Nadzorczej 3) wynagrodzenie zmienne 4) wynagrodzenie chorobowe 5) świadczenia niepieniężne.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu wypłacone w roku 2022 (za rok 2021) obejmowało w przypadku Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego i Członka Zarządu Dyrektora Finansowego premię roczną uzależnioną od wysokości wynagrodzenia stałego i dynamiki wskaźnika EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) oraz dynamiki zysku netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową w porównaniu  z założeniami budżetu na dany okres, przy czym uzyskanie premii uwarunkowane było osiągnięciem minimum 90% założeń budżetowych. W przypadku Członków Zarządu nadzorujących poszczególne segmenty operacyjne wynagrodzenie zmienne uzależnione było zarówno od parametrów opisanych powyżej dotyczących Grupy Kapitałowej jak i nadzorowanego segmentu operacyjnego w równych udziałach.

Część premii Członków Zarządu uzależniona była od celów niefinansowych w zakresie redukcji emisji GHG, realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnych oraz obniżenia wskaźnika wypadków przy pracy – TRIR.

W okresie 12 miesięcy zakończonych 31.12.2022 r. zawiązano rezerwę na potencjalne premie dla Członków Zarządu Spółki za rok 2022 do wypłaty w 2023 r. w łącznej kwocie 8 912 tys. zł.

Zgodnie z przekazanymi informacjami na dzień bilansowy osoby zarządzające Spółką były w posiadaniu 236 484 akcji zwykłych na okaziciela Grupy KĘTY S.A., w tym: Dariusz Mańko 164 363 akcji, Rafał Warpechowski 0 akcji, Piotr Wysocki 51 373 akcji, Tomasz Grela 21 748 akcji. Wartość nominalna 1 akcji wynosi 2,5 zł.

Ponadto na podstawie programu motywacyjnego uchwalonego na WZA Spółki z dnia 20 sierpnia 2020 roku Członkowie Zarządu posiadali prawo do nabycia:

 • 30 000 szt. obligacji serii N z prawem pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii I, w tym Dariusz Mańko – 9 000 szt., Rafał Warpechowski – 7 000 szt., Piotr Wysocki – 7 000 szt., Tomasz Grela – 7 000 szt., pod warunkami zawartymi w regulaminie programu, których spełnienie będzie weryfikowane po zatwierdzeniu przez WZA sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 • 30 000 szt. obligacji serii O z prawem pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii I, w tym Dariusz Mańko – 9 000 szt., Rafał Warpechowski – 7 000 szt., Piotr Wysocki – 7 000 szt., Tomasz Grela – 7 000 szt., pod warunkami zawartymi w regulaminie programu, których spełnienie będzie weryfikowane po zatwierdzeniu przez WZA sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 • 30 000 szt. obligacji serii P z prawem pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii I, w tym Dariusz Mańko – 9 000 szt., Rafał Warpechowski – 7 000 szt., Piotr Wysocki – 7 000 szt., Tomasz Grela – 7 000 szt., pod warunkami zawartymi w regulaminie programu, których spełnienie będzie weryfikowane po zatwierdzeniu przez WZA sprawozdania finansowego za 2024 rok.

W roku objętym Sprawozdaniem Członkowie Zarządu nabyli prawa do nabycia Obligacji serii P z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii I w ilościach wskazanych w akapicie powyżej.

W roku objętym Sprawozdaniem Członkowie Zarządu nie nabywali obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji, ani nie obejmowali akcji w ramach programu motywacyjnego. Członkowie Zarządu Spółki nie posiadają akcji ani udziałów w podmiotach powiązanych Spółki.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz informacje o posiadanych papierach wartościowych Spółki

Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym wyłącznie w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto Członka Rady Nadzorczej ustalana jest na podstawie Przeciętnego Miesięcznego Wynagrodzenia i wynosi odpowiednio:

 • w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 3-krotność Przeciętnego Miesięcznego Wynagrodzenia,
 • w przypadku Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,5-krotność Przeciętnego Miesięcznego Wynagrodzenia,
 • w przypadku pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 2-krotność Przeciętnego Miesięcznego Wynagrodzenia.

Dodatkowo Członek Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pracy w ramach Komitetów Rady Nadzorczej:

 • Przewodniczący Komitetu Audytu – miesięcznie wynagrodzenie brutto w wysokości 6 600 zł,
 • Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń – miesięcznie wynagrodzenie brutto w wysokości 1 000 zł,
 • Członek Komitetu – miesięcznie wynagrodzenie brutto w wysokości 500 zł.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej przyznawane jest na podstawie stosownych uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki.

W poniższej tabeli przedstawiona została wartość wynagrodzeń wypłaconych Członkom Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021 i 2022, z uwzględnieniem dodatkowych świadczeń niepieniężnych (składka PPK).

w tys. zł Wynagrodzenie w okresie od 1.01 do 31.12.2021 r. Wynagrodzenie w okresie od 1.01 do 31.12.2022 r.
Piotr Stępniak 212 250
Piotr Kaczmarek 179 243
Wojciech Golak 143 169
Paweł Niedziółka 143 169
Przemysław Rasz 141 167
Anna Włoszek 133
Agnieszka Zalewska 143 18

Członkowie Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. nie posiadają akcji Grupy KĘTY S.A. oraz nie są uprawnieni do udziału w programach motywacyjnych opartych o akcje Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie posiadają akcji ani udziałów w podmiotach powiązanych Spółki.

Żadna ze spółek z Grupy Kapitałowej nie posiada zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze wobec aktualnych oraz byłych członków organów zarządzających i nadzorujących.