Raport
Zintegrowany 2022

Zbiór zasad ładu korporacyjnego

Zakres ładu korporacyjnego

Zgodnie z Regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Grupa KĘTY („dalej: Spółka lub Emitent”) jako spółka publiczna zobowiązana jest do przestrzegania Dobrych Praktyk spółek notowanych na  GPW  2021  („Dobre  Praktyki”)  stanowiących zbiór  zasad postępowania odnoszących się w szczególności do organów spółek notowanych na  GPW i ich  akcjonariuszy.

Dokument dostępny jest na stronie internetowej GPW pod adresem: https://www.gpw.pl/dobre-praktyki.

Grupa KĘTY nie zdecydowała się stosować innych zasad ładu korporacyjnego niż wskazane powyżej, jak również nie stosuje praktyk w zakresie ładu korporacyjnego wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym.

Oświadczenie Zarządu o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

W 2022 r. dokonano analizy stosowania przez Grupę KĘTY zasad zawartych w Dobrych Praktykach i 25 maja 2022 r. została opublikowana informacja na temat stanu ich stosowania. Emitent poinformował, że w związku z podjęciem w dniu 25 maja 2022 r. przez

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, która przewiduje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej z tytułu pracy w ramach komitetów audytu oraz nominacji i wynagrodzeń, zasada 6.4 Dobrych Praktyk 2021 jest obecnie stosowana przez Spółkę w pełni. Dokument dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.gpw.pl/komunikat_Dobrych_Praktyk_2021 

Zgodnie z opublikowanym oświadczeniem Grupa KĘTY stosowała zasady zawarte w Dobrych Praktykach za wyjątkiem:

Zasady 2.1. „Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.”

Komentarz Spółki: Grupa KĘTY S.A. nie posiada polityki różnorodności w odniesieniu do członków organów zarządzających
i nadzorujących Spółki przyjętej odpowiednio przez radę nadzorczą i walne zgromadzenie. Spółka w żaden sposób nie ogranicza
i nie dyskryminuje osób kandydujących do ww. organów pod jakimkolwiek względem, w tym szczególności ze względu na ich płeć. Wybór członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest dokonywany w szczególności przy uwzględnieniu ich wiedzy merytorycznej, kompetencji oraz posiadanego doświadczenia.

Zasady 2.2.  Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.

Komentarz Spółki: Z uwagi na fakt, iż Spółka nie posiada polityki różnorodności w odniesieniu do członków organów zarządzających i nadzorujących Spółki powyższa zasada nie jest stosowana.

Zasady 3.7. Zasady 3.4 – 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań.

Komentarz Spółki:  Zasada 3.7. nie dotyczy Spółki. W pozostałych spółkach należących do Grupy Kapitałowej o istotnym znaczeniu dla jej działalności nie zostały wyznaczone osoby odpowiedzialne za kierowanie systemami audytu, compliance, zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej. Za utrzymywanie skuteczności tych funkcji w ramach całej Grupy Kapitałowej i kierowanie nimi odpowiedzialne są osoby zatrudnione w spółce matce tj. Grupie KĘTY S.A., które wspierane są operacyjnie przez wyznaczonych pracowników w spółkach o istotnym znaczeniu dla działalności Grupy Kapitałowej. Grupa KĘTY S.A. dokonuje okresowej oceny sposobu funkcjonowania tych systemów w ramach grupy kapitałowej biorąc pod uwagę m.in. skalę i specyfikę jej działalności. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie sposobu funkcjonowania tych systemów i zatrudnieniu osób odpowiedzialnych za te funkcje w pozostałych spółkach brane będą pod uwagę zasady 3.4-3.6.