Raport
Zintegrowany 2022
  • GRI 204-1
  • GRI 414-1
  • GRI 308-1

Podstawową grupą surowców wykorzystywanych w Grupie Kapitałowej jest aluminium pierwotne, złom aluminiowy, a także półprodukty bazujące na aluminium (blacha i folia aluminiowa oraz wlewki z aluminium i jego stopów). Przy produkcji opakowań giętkich wykorzystywane są dodatkowo różnego rodzaju folie z tworzyw sztucznych i granulaty tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen), papier drukowy uniwersalny i tłuszczoszczelny oraz farby, kleje i lepiszcza. Listę głównych pozycji surowcowych uzupełniają akcesoria i półprodukty do produkcji systemów aluminiowych: okucia, uszczelki, szkło, itp. Ze względu na konieczność utrzymania wysokiej jakości produkcji polityka zakupowa Grupy Kapitałowej opiera się o współpracę z wyselekcjonowanymi dostawcami gwarantującymi odpowiedni standard współpracy. Jednocześnie podstawowym założeniem jest taka dywersyfikacja dostawców, aby zapewnić bezpieczeństwo i utrzymanie konkurencyjności dostaw. Mając świadomość wpływu na otoczenie staramy się w pierwszej kolejności korzystać z lokalnych lub krajowych dostawców. Niestety ze względu na specyfikę branży jest to możliwe w ograniczonym zakresie (złom aluminiowy, farby, lakiery, rozcieńczalniki, granulaty do produkcji folii z tworzyw sztucznych część akcesoriów do produkcji systemów). Ze względu na znaczący wzrost cen surowców, które w większości pochodzą z importu, udział zakupu surowców i materiałów pochodzących od dostawców krajowych spadł w porównaniu z 2021 rokiem z 30% do 29% w roku bieżącym. Dostawcy z pozostałych krajów Europy stanowili ok. 60% (-5 p.p. r/r) a dostawcy z innych kontynentów ok. 11% (+6 p.p. r/r). Ponadto, ze względu na agresję Rosji na Ukrainę oraz wsparcie tej agresji przez władze Białorusi, Grupa Kapitałowa wstrzymała współpracę z kontrahentami z tych krajów.

Od 2021 roku funkcjonuje w Grupie Kapitałowej proces nadzorowania wpływu na środowisko, bezpieczeństwo pracy, prawa człowieka w łańcuchu dostaw. Opracowano Kodeks Postępowania Dostawców Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. Kodeks określa najważniejsze aspekty stawiane Dostawcom Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. w zakresie prowadzenia etycznej i uczciwej działalności, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, poszanowania praw człowieka, odpowiedzialności za jakość produktu oraz za środowisko naturalne.

W dokumencie ujęto istotne dla nas aspekty, w tym zobowiązania Grupy Kapitałowej względem dostawców jak również oczekiwania względem nich. Opracowano wewnętrzną procedurę, której celem jest monitorowanie postępu wdrażania i zaznajamiania dostawców z Kodeksem.

Opracowano Listę Dostawców objętych zapisami Kodeksu Dostawców w każdym Segmencie Operacyjnym Grupy Kapitałowej. W trakcie roku, z powodu zaprzestania współpracy z dostawcami z Rosji i Białorusi na skutek konfliktu w Ukrainie, ale też z przyczyn naturalnych, wynikających z bieżącej działalności (zmiana dostawcy, dywersyfikacja zakupów) lista dostawców została w każdym z Segmentów Operacyjnych zaktualizowana. Nadal elementem niezmiennym jest cel objęcia zasadami zrównoważonego rozwoju jak największej skali obrotów. W 2022 roku normy kodeksu zostały wpisane we współpracę z kolejnymi dostawcami – na 31.12.2022 wypełnia je 565 dostawców.

W 2022 roku rozpoczęto proces ankietowania dostawców objętych zapisami Kodeksu. Rozesłano 328 ankiet, w których pytano dostawców m.in o kwestie emisji, zarządzania zasobami wodnymi, odpadami, bezpieczeństwa pracy, działań antykorupcyjnych. Otrzymano 135 wypełnionych ankiet (41% wysłanych). Wyniki ankiet nie wzbudzają zastrzeżeń czy obaw – pewne elementy wymagają wyjaśnienia, doprecyzowania, jednak nie mają one charakteru kluczowego.