Raport
Zintegrowany 2022

Struktura zarządzania

Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej

  • GRI 2-1
  • GRI 2-2

Grupa KĘTY S.A., której siedziba mieści się w Kętach przy ulicy ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. składającej się z 24 spółek w których Emitent posiada bezpośrednio lub pośrednio 100% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników (za wyjątkiem Aluprof Netherlands B.V, w której Emitent posiada pośrednio poprzez Aluprof S.A. 55% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na ZW), podlegających konsolidacji pełnej. Grupa KĘTY S.A. posiada również pośrednio poprzez spółki Aluprof S.A. i Aluprof System USA Inc 45,5% udziałów w spółce Aluprof USA LLC z siedzibą w Nowym Jorku (spółka stowarzyszona, ujmowana metodą praw własności), która podobnie jak spółka Marius Hansen Facader A/S jest w trakcie procesu likwidacji.

Poza spółką Dekret Centrum Rachunkowe Sp. z o.o. prowadzącą działalność wspierającą wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej w zakresie m.in. księgowym i kadrowym, pozostałe spółki  prowadzą działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych tj.: w ramach Segmentu Wyrobów Wyciskanych (SWW), Segmentu Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segmentu Opakowań Giętkich (SOG). Każdy z nich posiada spółkę wiodącą, której nazwa jest jednocześnie główną marką stanowiącą o rozpoznawalności produktów danego segmentu.

Każdy z segmentów posiada w swoich strukturach służby niezbędne do prowadzenia działalności zarówno w sferze produkcyjnej jak i handlowej. Część funkcji korporacyjnych działających na rzecz i koordynujących prace w ramach Grupy Kapitałowej została scentralizowana w tzw. Obszarze Centrum Grupy KĘTY S.A., który obejmuje m.in.: Obszar Kadr, Społeczną Odpowiedzialność Biznesu i Zrównoważony Rozwój, Komunikację, Relacje Inwestorskie, IT, Finanse, Rachunkowość, Sprawozdawczość Zarządczą i Finansową, Nadzór Korporacyjny i Inwestycje Kapitałowe, Zarządzanie Ryzykiem i Compliance, Audyt Wewnętrzny.

W 2011 r. Grupa KĘTY S.A. założyła fundację o nazwie Fundacja Grupa KĘTY Dzieciom Podbeskidzia, do której wniosła 50 tys. zł tytułem kapitału fundatora. Fundacja jest organizacją non-profit realizującą cele społecznie pożyteczne. Szczegółowe informacje na temat fundacji dostępne są pod adresem: https://dziecipodbeskidzia.pl/.

W 2022 r. struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej nie uległa zmianie. Schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej oraz informacje o podstawowej działalności poszczególnych spółek przedstawiony jest na poniższym rysunku oraz tabeli.

Nazwa spółki Przedmiot działalności podstawowej
Segment SWW
Grupa KĘTY S.A. Działalność holdingowa oraz działalność produkcyjna i handlowa w zakresie profili aluminiowych
Aluform Sp. z o.o. Działalność produkcyjna w zakresie profili aluminiowych
Grupa Kety Italia SRL Działalność handlowa i marketingowa
Alupol LLC Działalność produkcyjna w zakresie profili aluminiowych
Aluminium Kety EMMI d.o.o. Działalność produkcyjna w zakresie obróbki profili aluminiowych
Aluminium Kety Deutschland GmbH Działalność handlowa i marketingowa
Aluminium Kety CSE s.r.l. Działalność handlowa i marketingowa
Segment SSA
Aluprof S.A. Działalność produkcyjna i handlowa w zakresie systemów aluminiowych oraz systemów roletowych dla budownictwa
Aluprof Hungary Kft. Dystrybucja i sprzedaż systemów aluminiowych oraz systemów roletowych dla budownictwa
Aluprof Deutschland GmbH Działalność handlowa i marketingowa
Aluprof System Romania SRL Dystrybucja i sprzedaż systemów aluminiowych oraz systemów roletowych dla budownictwa
Aluprof System Czech s.r.o. Działalność handlowa i marketingowa
Aluprof UK Ltd. Dystrybucja i sprzedaż systemów aluminiowych oraz systemów roletowych dla budownictwa
Aluprof Belgium N.V. Dystrybucja i sprzedaż systemów aluminiowych oraz systemów roletowych dla budownictwa
Aluprof System Ukraina LLC Dystrybucja i sprzedaż systemów aluminiowych oraz systemów roletowych dla budownictwa
Aluprof Netherlands B.V. Działalność handlowa i marketingowa
Marius Hansen Facader A/S w likwidacji Dystrybucja i sprzedaż systemów aluminiowych oraz systemów roletowych dla budownictwa
ROMB S.A. Działalność produkcyjna i handlowa w zakresie akcesoriów do systemów aluminiowych oraz systemów roletowych dla budownictwa
Glassprof Sp. z o.o. Działalność produkcyjna i handlowa w zakresie szkła ognioodpornego
Aluprof System USA Inc Dystrybucja i sprzedaż systemów aluminiowych dla budownictwa
Segment SOG
Alupol Packaging S.A. Działalność produkcyjna i handlowa w zakresie opakowań z tworzyw sztucznych
Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. Działalność produkcyjna i handlowa w zakresie opakowań z tworzyw sztucznych
Alupol Films Sp. z o.o. Działalność produkcyjna i handlowa w zakresie folii z tworzyw sztucznych
Segment Pozostały
Dekret Centrum Rachunkowe Sp. z o.o. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Grupa KĘTY S.A. ani pozostałe spółki należące do Grupy Kapitałowej nie posiadają oddziałów (zakładów) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych.

Organizacja i zarządzanie Spółką i Grupą Kapitałową

  • GRI 2-9

Grupa KĘTY S.A. działa na podstawie Aktu Notarialnego sporządzonego w dniu 3 marca 1992 r. w sprawie przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, Statutu Spółki z dnia 3 marca 1992 r. z późniejszymi zmianami, postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku Białej z dnia 1 kwietnia 1992 r. o wpisaniu spółki do rejestru handlowego z późniejszymi zmianami, postanowienia Sądu Rejonowego w Krakowie z dnia 9 lipca 2002 r. o wpisaniu spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z późniejszymi zmianami, a także na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu Spółek Handlowych.

wynika z Regulaminu Organizacyjnego, który określa m.in. sposób prowadzenie spraw spółki oraz wykonywania zadań i kompetencji na poszczególnych szczeblach zarządzania przy wykorzystaniu wskazanych w regulaminie wewnętrznych aktów prawnych m.in. zarządzeń, procedur, polityk. Obszary działania Spółki są zarządzane przez Członków Zarządu, działających pod przewodnictwem Prezesa Zarządu i powoływanych przez Radę Nadzorczą. Pracę Zarządu w oparciu o przyjęty Regulamin Zarządu wspiera operacyjnie Biuro Zarządu.

Organizacja wewnętrzna Grupy KĘTY S.A.

Wewnętrzny podział odpowiedzialności poszczególnych Członków Zarządu Spółki, przedstawiony został na poniższym schemacie.

 

W Grupie Kapitałowej realizowany jest model zarządzania wykorzystujący między innymi systemy:

  • Kontroli wewnętrznej,
  • Zarządzania ryzykiem i Zgodności (Compliance),
  • Audytu wewnętrznego.

Model ten definiuje role i obowiązki w ramach poszczególnych systemów a elementem wspierającym ich efektywność jest nadzór kierownictwa wyższego szczebla  tj. Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

W ramach systemu Kontroli wewnętrznej zostały ustanowione i zaprojektowane kluczowe rozwiązania organizacyjno-procesowe składające się na ramy systemu. Prowadzony jest bieżący monitoring i ocena rozwiązań składających się na system, w tym minimum raz w roku odbywa się weryfikacja zgodności procedur i polityk w ramach Grupy Kapitałowej. Elementem systemu kontroli wewnętrznej jest Platforma OrangeBook, obejmująca wszystkie spółki Grupy Kapitałowej i łącząca elementy zarządzania strategicznego i operacyjnego Grupy Kapitałowej w jeden spójny system nadzoru oraz wspierająca prawidłową ich realizację.

System zarządzania ryzykiem opiera się o wdrożoną Politykę Zarządzania Ryzykiem ERM, która sankcjonuje role i obowiązki wyznaczonych uczestników systemu, wraz z formalnie powołanym Komitetem ds. Ryzyka i Compliance. Zdefiniowane ramy funkcjonowania systemu stanowią ważny element wspierający proces zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową.

Rozwiązania definiowane w ramach systemu zgodności (Compliance) są ukierunkowane na zapewnienie zgodności realizowanych przez Spółkę i Grupę Kapitałową procesów z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także ustanowionych regulacji wewnętrznych (w tym także zgodności regulacji wewnętrznych z przepisami prawa powszechnie obowiązującego). W ramach Systemu funkcjonują m.in. rozwiązania w zakresie informowania pracowników o zmianach w prawodawstwie i regulacjach.

Audyt wewnętrzny wspiera Spółkę i Grupę Kapitałową w osiąganiu wytyczonych celów poprzez weryfikację i zapewnienie o skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego, jak również poprzez doradztwo.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania: Audytu wewnętrznego, Compliance i Zarządzania ryzykiem.