Raport
Zintegrowany 2022

Zarządzanie kwestiami ESG

Nadzór nad zarządzaniem zrównoważonym rozwojem w Grupie Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. sprawuje Zarząd. Zarząd opracowuje i realizuje strategię, Rada Nadzorcza natomiast sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działalności, w tym realizacji strategii biznesowej, której integralną częścią jest strategia ESG.

 • GRI 2-11
 • GRI 2-12
 • GRI 2-13
 • GRI 2-14
 • GRI 2-15
 • GRI 2-16
 • GRI 2-17
 • GRI 2-18
 • GRI 2-19
 • GRI 2-20
 • GRI 2-23
 • GRI 2-24
 • GRI 2-25
 • GRI 2-26
 • GRI 2-27

Struktura Zarządu i Rady Nadzorczej wraz z Komitetami opisane zostały szczegółowo na stronach: .„Struktura zarządzania”; „Rada Nadzorcza i Komitety Rady Nadzorczej” oraz „Zarząd”. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie jest jednocześnie Dyrektorem wysokiego szczebla w Grupie KĘTY S.A. ani w żadnej spółce z Grupy Kapitałowej.

W Grupie Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność identyfikujemy jako tożsame z ESG.

W ramach kompetencji Prezesa Zarządu zarządzane i nadzorowane są procesy związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, odpowiedzialności środowiskowej spółki, zaangażowania społecznego Grupy Kapitałowej, procesy i procedury w obszarze zarządzania wartościami w szerokim łańcuchu dostaw, procesy etyczne.

W strukturach podległych Prezesowi Zarządu jest Dział CSR wraz z Dyrektorem ds. CSR, który koordynuje i rozwija procesy w zakresie oddziaływania organizacji na społeczeństwo, środowisko jak również jest odpowiedzialny za przygotowanie polityk w tych obszarach.

Głównym celem funkcjonowania Działu jest kreowanie i budowanie struktur, kierunku działań w zakresie zrównoważonego rozwoju spółek Grupy Kapitałowej,  świadomości społecznej odpowiedzialności biznesu
i obszarów ESG wśród pracowników jak również prowadzenie działań na zewnątrz Grupy Kapitałowej.

Dyrektor ds. CSR odpowiada m.in. za:

 • dostosowanie organizacji do trendów i wymogów rynku w obszarze ESG,
 • inicjowanie i koordynowanie działań w obszarach CSR, ESG, zrównoważony rozwój,
 • koordynację prac Komitetu sterującego ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Komitet).
Skład, rolę i zadania Komitetu definiuje wewnętrzna procedura Corporate Social Responsibility.

Stały skład Komitetu tworzą:

 • Zarząd Grupy KĘTY S.A.,
 • Prezesi Segmentów Operacyjnych,
 • Prezes CR Dekret,
 • Rzecznik Etyki Biznesu,
 • Dyrektor ds. CSR.

Dyrektor ds. CSR odpowiedzialny jest za zwoływanie posiedzeń Komitetu oraz ewentualne rozszerzanie jego składu (zgodnie z planem posiedzeń Komitetu – zapraszani są dodatkowi uczestnicy: członkowie doraźni). Posiedzenia Komitetu odbywają się min. raz w roku. Jego główną rolą jest nadzór nad realizacją procesów społecznych i środowiskowych oraz dbałość o zrównoważony rozwój firmy w odniesieniu do wyznaczonej misji, wizji i wartości oraz przyjętej strategii ESG.

W 2022 roku odbyły się trzy posiedzenia Komitetu. Głównymi tematami poruszanymi na spotkaniach były:
 1. Działania operacyjne i humanitarne na rzecz obywateli ukraińskich,
 2. Przedstawienie sytuacji rynkowo-prawnej w zakresie zbliżających się zmian, nowych regulacji w obszarze środowiskowym i zmian klimatu, które będą miały wpływ na ujawnienia Grupy Kapitałowej w perspektywie do 5 lat – Regulacje Fit for 55, nowe raportowanie danych niefinansowych (CSRD) oraz dyrektywa CSDD – obowiązek zachowania należytej staranności przez przedsiębiorstwa, polegający na identyfikowaniu, zapobieganiu, eliminowaniu, łagodzeniu i rozliczaniu niekorzystnego wpływu na prawa człowieka i środowisko w ramach własnej działalności, działalności spółek zależnych i ich łańcuchów wartości. Omówiono również obecne wymagania, w tym taksonomię,
 3. Aktualizacja wskaźnika ESG –Dyrektor ds. Jakości i Ochrony Środowiska omówił wykonanie przyjętego celu – obniżenie intensywności emisji gazów cieplarnianych o 15% (rok bazowy 2016), w związku z wykonaniem celu w pierwszym roku strategii podjęto decyzję o utrzymaniu metodologii prezentacji celu (intensywność) i ustalono nowy cel do roku 2025 – obniżenie intensywności emisji gazów cieplarnianych do poziomu (-) 20% (rok bazowy 2016),
 4. Kwestie podjętych działań w zakresie podnoszenia świadomości etycznej w Grupie Kapitałowej,
 5. Podjęte działania w obszarze współpracy z dostawcami,
 6. Plan działań w obszarze społecznym na 2023 rok.

Dyrektor ds. CSR wraz z Managerami Sektorowymi, którzy w strukturach Grupy Kapitałowej odpowiadają za procesy ESG, w tym: Dyrektor ds. Jakości i Ochrony Środowiska, Główny Specjalista ds. HR, Dyrektor ds. RI, Dyrektor ds. Compliance i Zarządzania Ryzykiem, Główny Specjalista ds. obsługi Rady Nadzorczej wypracowuje i przygotowuje na posiedzenia Komitetu, a w konsekwencji do decyzji Zarządu strategiczne projekty i polityki w obszarze ESG.

Polityki regulujące podejście firmy do obszarów ESG, w tym m.in: Kodeks Etyczny, Polityka Klimatyczna, Polityka Poszanowania Praw Człowieka (odwołująca się do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka), Kodeks Postępowania Dostawców Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A., Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – są podstawą dla organizacji w nadzorowaniu procesów należytej staranności. Strategiczne tematy implementowane są do polityk i procedur. Polityki są podpisywane przez wszystkich członków Zarządu Spółki i Prezesów Segmentów Operacyjnych i publikowane w ramach wewnętrznej platformy OrangeBook – System Zarządzania Procesami Strategicznymi – co oznacza, że są obowiązujące w całej Grupie Kapitałowej.

OrangeBook zawiera zbiór procedur, polityk, instrukcji, poleceń i zarządzeń, które stanowią najważniejsze wytyczne i założenia zarządzania strategicznego i operacyjnego Grupą Kapitałową. Celem zachowania spójnego i efektywnego nadzoru oraz systemu kontroli raz w roku odbywa się weryfikacja zgodności procedur i polityk Grupy Kapitałowej z procedurami i politykami spółek, które wchodzą w jej skład. W procesie przeglądu potwierdzane są zgodności lub analizowane przyczyny ewentualnych niezgodności.

Jako sygnatariusz inicjatywy Global Compact Grupa Kapitałowa podejmuje działania na rzecz wspierania 10 celów i przekłada je do konkretnych polityk i procedur. Procedura 05.30_Zasady etycznego biznesu mapuje proces należytej staranności w obszarze respektowania 10 zasad inicjatywy Global Compact.

10 zasad Global Compact

 • GPW S-P6

LP. Zasada Global Compact Powiązane procedury/dokumenty
1 Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową OB_02_Polityka Poszanowania_Praw_Człowieka

OB_03_ Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

OB_40.00_Bezpieczeństwo danych osobowych,

OB_40.10_Polityka Personalna,

OB_40.30_Rozwój pracowników,

OB_40.31_Szkolenia pracowników,

OB_05.00_Polityka CSR,

OB_05.10_Kodeks Etyczny,

OB_40.11_ Polityka Różnorodności,

OB_40.12_ Polityka poszanowania godności w miejscu pracy,

OB_20.00_Kodeks Postępowania Dostawców Grupy Kapitałowej Grupy Kety S.A.

2 Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę. OB_05.02_Polityka Poszanowania Praw Człowieka,

OB_40.00_Bezpieczeństwo danych osobowych,

OB_40.20_Rekrutacja i adaptacja pracowników,

OB_40.30_Rozwój pracowników,

OB_40.50_Polityka wynagrodzeń,

OB_00.40_Zarządzanie własnością intelektualną,

OB_40.11_ Polityka Różnorodności,

OB_40.12_ Polityka poszanowania godności w miejscu pracy,

OB_20.00_Kodeks Postępowania Dostawców Grupy Kapitałowej Grupy Kety S.A.

3 Poszanowanie wolności stowarzyszania się. OB_05.10 Kodeks Etyczny,

OB_05.02_Polityka Poszanowania Praw Człowieka

OB_20.00_Kodeks Postępowania Dostawców Grupy Kapitałowej Grupy Kety S.A.

4 Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej. OB_05.02_Polityka Poszanowania Praw Człowieka

OB_05.10 Kodeks Etyczny,

OB_40.50_Polityka wynagrodzeń,

5 Zniesienie pracy dzieci. OB_05.10_Kodeks Etyczny,

OB_40.20_Rekrutacja i adaptacja pracowników,

OB_20.00_Kodeks Postępowania Dostawców Grupy Kapitałowej Grupy Kety S.A.

6 Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia. OB_05.02_Polityka Poszanowania Praw Człowieka,

OB_40.20_Rekrutacja i adaptacja pracowników,

OB_40.30_Rozwój pracowników,

OB_40.31_Szkolenia pracowników,

OB_40.32_System zarządzania kompetencjami,

OB_40.33_Ocena okresowa pracowników,

OB_40.34_Kompetencje językowe,

OB_40.35_Zarządzanie przez cele,

OB_40.50_Polityka wynagrodzeń,

OB_40.80_Administracja personalna,

OB_40.90_Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy,

OB_05.10_Kodeks Etyczny,

OB_40.11_ Polityka Różnorodności,

OB_40.12_ Polityka poszanowania godności w miejscu pracy,

7 Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego. OB_05.01_Polityka Klimatyczna

OB_05.10_Kodeks Etyczny,

OB_05.00_PolitykaCSR, OB_80.90_Realizacja obowiązków prawnych z zakresu ochrony środowiska, OB_80.91_Identyfikacja aspektów środowiskowych, monitorowanie i pomiary,

OB_20.00_Kodeks Postępowania Dostawców Grupy Kapitałowej Grupy Kety S.A.

8 Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej OB_05.01_Polityka Klimatyczna,

OB_05.10_Kodeks Etyczny,

OB_05.00_Polityka CSR,

OB_05.20_Corporate Social Responsibility,

9 Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii. OB_05.10_Kodeks Etyczny,

OB_05.00_Polityka CSR,

OB_80.92_Sterowanie procesami ze znaczącymi aspektami środowiskowymi,

OB_80.91_Identyfikacja aspektów środowiskowych, monitorowanie i pomiary,

OB_20.00_Kodeks Postępowania Dostawców Grupy Kapitałowej Grupy Kety S.A.

10 Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu. OB_05.10_Polityka Antykorupcyjna

OB_40.20_Rekrutacja i adaptacja pracowników,

OB_40.31_Szkolenia pracowników,

OB_05.10_ Kodeks Etyczny,

OB_20_30_Zakupy,

OB_20_40_Zakupy_strategiczne,

OB_20_50_Zakupy_inwestycyjne,

OB_20.55_Zakupy_usług,

OB_20.00_Kodeks Postępowania Dostawców Grupy Kapitałowej Grupy Kety S.A.

Pozostałe procedury opisujemy również na stronach Odpowiedzialność środowiskowa i Procesy etyczne i przeciwdziałanie korupcji.

Wszystkie polityki, dokumenty oraz Strategia w obszarach ESG są dostępne zarówno z poziomu wewnątrz organizacji – System Zarządzania Procesami Strategicznymi OrangeBook, jak i z zewnętrz poprzez stronę w sekcji zrównoważony rozwój. Utrzymując standardy komunikacji z rynkiem i interesariuszami Spółka kwartalnie publikuje prognozy wyników i organizuje konferencje dla uczestników rynku kapitałowego. Swój wpływ na środowisko i społeczeństwo Spółka raportuje w Oświadczeniu na temat informacji niefinansowych w Sprawozdaniu Zarządu Grupy KĘTY S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej – dostępnej na stronie oraz w raporcie zintegrowanym. Na stronie internetowej podany jest kontakt do Dyrektora ds. CSR oraz Dyrektora ds. RI – to osoby wyznaczone do kontaktu w sprawie tematów związanych z realizowaną Strategią ESG. W roku 2022 nie wpłynęły krytyczne uwagi dotyczące działalności Spółki w tym obszarze. Jednocześnie Spółka zobowiązuje się do prowadzenia działań naprawczych w przypadku zidentyfikowania negatywnego wpływu.

Poza danymi kontaktowymi do Dyrektora ds. CSR oraz Dyrektora ds. RI dostępnymi na stronie internetowej  Spółka nie dysponuje sformalizowanym kanałem do monitorowania zapytań dotyczących systemu zarządzania kwestiami ESG dla interesariuszy zewnętrznych.

Wewnątrz organizacji są dwa formalne kanały kontaktu każdego pracownika z Zarządem oraz Radą Nadzorczą. Pierwszym jest ścieżka wskazana w Kodeksie Etycznym – możliwość zgłaszania tematów związanych z naruszeniami w obszarze środowiskowym, korupcyjnym, pracowniczym. Drugim jest  procedura wewnętrzna OB.00.26_System Kontroli Wewnętrznej dająca możliwość zgłoszenia zauważonych nieprawidłowości i naruszeń bezpośrednio do Członka Zarządu lub w uzasadnionych przypadkach bezpośrednio do Rady Nadzorczej. Dodatkowo, poprzez program Zielona Grupa (program sugestii pracowniczych) – pracownicy wszystkich szczebli zostali zaproszeni do składania propozycji optymalizacji procesów i współtworzenia polityki klimatycznej Grupy Kapitałowej. W 2022 roku zgłoszono 24 sugestie.

W obszarze podnoszenia świadomości i komunikacji istotnych kwestii ESG Spółka przygotowuje wewnętrzny newsletter Aluway, w którym cyklicznie, minimum raz w miesiącu opisywane są bieżące działania spółek Grupy Kapitałowej w obszarze społecznym i środowiskowym. Dodatkowo każda nowa lub zaktualizowana  procedura czy polityka komunikowana jest pracownikom w wewnętrznym informatorze OrangeBook a w ramach wewnętrznej platformy szkoleniowej eOK dostępne są szkolenia z zakresu polityki antykorupcyjnej, przepisów RODO, zagadnień cyberbezpieczeństwa.

Pracownicy Spółki zaangażowani w proces tworzenia strategii ESG, odpowiadający za poszczególne jej obszary korzystają z szerokiej oferty bazy eksperckiej (seminaria, webinaria) oraz dedykowanych warsztatów merytorycznych – w 2022 dotyczyły one taksonomii; Managerowie obszaru przygotowują cykliczne szkolenia wewnętrzne, Dyrektor ds. CSR w 2022 ukończyła finansowane przez pracodawcę studia podyplomowe CSR Manager prowadzone przez Collegium Civitas.

W odniesieniu do Zarządu Spółki kwestie z obszaru ESG przekazywane i omawiane są podczas Komitetów ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej odpowiedzialności Biznesu. W 2022 r. odbyły się dwa szkolenia – pierwsze powiązane było z aktualizacją celu ESG – obniżenie intensywności emisji gazów cieplarnianych i prowadzone było przez Dyrektora ds. Jakości i Ochrony Środowiska, drugie z bieżącej sytuacji w obszarze ESG – prowadził Dyrektor ds. CSR.

Zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. określa Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A., przyjęta Uchwałą nr 19/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy KĘTY S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 roku dostępna na stronie.

Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z wynagrodzenia stałego, wynagrodzenia zmiennego oraz świadczeń niepieniężnych. Wynagrodzenie zmienne w części uzależnione jest od realizacji celów niefinansowych (redukcja emisji gazów cieplarnianych, podnoszenie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaangażowanie społeczne) – ich realizacja jest oceną w nadzorowaniu wpływu organizacji na środowisko, ludzi i gospodarkę.

W Spółce funkcjonuje Polityka przeciwdziałania konfliktowi interesów – dotyczy wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A., w tym Zarządu Grupy KĘTY S.A. (Osoby objęte polityką). Polityka uwzględnia sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktu interesów, a także zasady wyłączania Osób objętych polityką od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów. Polityka jest dostępna na stronie.

W 2022 roku Grupa Kapitałowa nie odnotowała istotnych przypadków niezgodności z przepisami prawa i regulacjami. Grupa posiada rozbudowany system zapewniania zgodności, obejmujący regularne oceny ryzyka, programy szkoleniowe oraz mechanizmy monitorowania i raportowania, których celem jest zapewnienie zgodności z przepisami prawa.

W 2022 roku Grupa Kapitałowa nie otrzymała znaczących kar finansowych ani sankcji niemajątkowych za naruszenie przepisów prawa i regulacji. Nasze zaangażowanie w utrzymywanie wysokich standardów etycznego postępowania i odpowiedzialności korporacyjnej odzwierciedla silną kulturę zgodności, a stale monitorowane i doskonalone praktyki zapewniania zgodności pozwalają działać w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.