ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Zarządzanie kwestiami ESG

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ w działalności Grupy

W ramach działalności Firmy podejmujemy i podejmować będziemy starania na rzecz lepszego społeczeństwa, zachowania równowagi oraz ochrony środowiska. Deklaracja ta, będąca jednocześnie zapisem Polityki Społecznej Odpowiedzialności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. od wielu lat wytycza naszą drogę społecznego zaangażowania.

W naszej działalności stosujemy zasady ładu korporacyjnego w odniesieniu do następujących Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Wzrost gospodarczy i godna praca

Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

 • Mamy ambicję rozwijać biznes i dzielić się wypracowanym zyskiem z szerokim gronem interesariuszy.
 • Dbamy o  standardy – W spółkach Grupy podstawową formą zatrudnienia są umowy o pracę, w tym umowy na czas nieokreślony stanowią ponad 80% ogółu umów.
 • Naszą działalność realizujemy w oparciu o Kodeks Etyki, Politykę różnorodności i Politykę poszanowania godności w miejscu pracy  zapewniając pracownikom równe traktowanie w miejscu pracy.

Partnerstwa na rzecz celów

Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

 • Przyświeca nam idea współpracy i partnerstwa. Podejmujemy inicjatywy wspólnie z lokalnymi partnerami ale też wiodącymi światowymi organizacjami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Staramy się promować wartości w szerokim łańcuchu dostaw.
 • Od 2014 roku Grupa Kęty S.A. jest Sygnatariuszem Global Compact co oznacza, poparcie, przyjęcie i stosowanie, we wszystkich sferach działalności, dziesięciu fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i zapobiegania korupcji.
 • W 2021 roku Grupa Kęty S.A. zgłosiła swój akces do Agendy 2030 – Celem Partnerstwa jest zintegrowanie we współpracy przedstawicieli różnych środowisk na rzecz efektywnego osiągania celów zrównoważonego rozwoju.

Od 2014 roku jesteśmy sygnatariuszem UN Global Compact, co oznacza, że w naszej działalności, respektujemy, popieramy i rozwijamy 10 zasad. W roku 2021 zgłosiliśmy nasz akces do Agendy 2030, czyli strategii rozwoju świata do 2030 roku, zawierającej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals) i przyjętej w 2015 roku przez państwa członkowskie ONZ.

Zobacz więcej

Monika Sobczak

Head of CSR

Obszar Społecznej Odpowiedzialności Biznesu ze względu na szeroki zakres i priorytetowe podejście do spraw zrównoważonego rozwoju zarządzany jest w pionie Dyrektora ds. CSR, w strukturze Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w Pionie Dyrektora Generalnego. Strategiczne decyzje w zakresie kwestii środowiskowych, w tym klimatycznych oraz społecznych podejmowane są na posiedzeniach Komitetu Sterującego ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Skład, rolę i zadania definiuje wewnętrzna procedura Corporate Social Responsibility.

Dyrektor ds. CSR odpowiedzialny jest za zwoływanie posiedzeń Komitetu oraz ewentualne rozszerzanie jego składu (zgodnie z planem Komitetu). Posiedzenia Komitetu muszą odbywać się min raz w roku. Jego główną rolą jest nadzór nad realizacją procesów społecznych i środowiskowych oraz dbałość o realizację strategii zrównoważonego rozwoju firmy w odniesieniu do wyznaczonej misji, wizji i wartości.

W skład Komitetu wchodzą:
 • Zarząd Grupy Kęty S.A.,
 • Prezesi Segmentów Biznesowych,
 • Prezes CR Dekret,
 • Rzecznik Etyki Biznesu,
 • Dyrektor ds. CSR.

W 2021 roku odbyły się dwa posiedzenia Komitetu. Głównymi tematami poruszanymi na spotkaniach były m.in.:

 • Dobre praktyki giełdowe- nowe wymagania dla organizacji.
 • Omówienie celu śladu węglowego.
 • Etyka- bieżąca sytuacja prawna odnośnie sygnalistów.
 • Omówienie strategii ESG 2021 wraz z postępem realizacji  celów w obszarach: środowiskowym, społecznym i zarządzania.

W ramach wewnętrznego podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy Członków Zarządu Zrównoważony Rozwój oraz Społeczna Odpowiedzialność jest w kompetencji Prezesa Zarządu.

Interesariusze

 • GRI: 102-40
 • GRI: 102-42
 • GRI: 102-43
 • GRI: 102-44

Wysoki poziom komunikacji

Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. utrzymuje wysokie standardy komunikacji. Od lat spółka cieszy się uznaniem i wiarygodnością wśród uczestników rynku, potwierdzeniem jest zajęcie w 2021 roku 3 miejsca w prestiżowym rankingu najlepszych spółek notowanych na GPW „Giełdowa Spółka Roku” organizowanym przez Puls Biznesu (wobec 10 miejsca przed rokiem). Bardzo wysokie, trzecie miejsce Grupa Kęty zajęła również w subrankingu Relacje z Inwestorami, a czwarte w subrankingu Kompetencje Zarządu.

Nasze plany biznesowe, nowe produkty, plany rozwoju organizacji oraz nasze oddziaływania na społeczności lokalne i środowisko konfrontujemy z oczekiwaniami interesariuszy. Każdego roku proces raportowania niefinansowego podlega bieżącym konsultacjom z wybranymi grupami interesariuszy. Zaangażowani są przede wszystkim pracownicy – zespół redagujący treści, konsultujący istotne kwestie do zaraportowania, ale też interesariusze zewnętrzni, m.in. samorządy lokalne, z którymi wypracowujemy zaangażowanie naszej organizacji i odpowiedź na realne potrzeby społeczności lokalnych.

To m.in. interesariusze mają wpływ na kierunki rozwoju naszej Grupy. Dzieje się tak poprzez zmiany uwarunkowań prawnych, potrzeby nowych pokoleń pracowników, wyzwania, jakie stawia dbałość o kwestie klimatyczne. Procesy są nieustannie dopasowywane do wyzwań stawianych biznesowi w XXI wieku. Dążymy do wprowadzania rozwiązań przyjaznych klimatowi, w poszanowaniu kultury biznesu i mocnego nacisku na prawa człowieka w obecnym świecie.

Działalność społeczną i środowiskową firma komunikuje poprzez:

 • portale zewnętrzne: www.grupakety.com/zrównoważony biznes oraz www.dziecipodbeskidzia.pl;
 • portale społecznościowe: konto Grupy Kęty i Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia na portalu Facebook oraz konto na portalu Linkedin;
 • dedykowany kanał Youtube;
 • spotkania, intranet, newsletter oraz tablice ogłoszeń do bieżących kontaktów z pracownikami.

Firma ma również realny wpływ na  kreowanie przyszłości regionu aktywnie wspierając i udzielając się w lokalnym środowisku poprzez program społeczny „Razem z Grupą”.

Przedstawiamy poniżej tabelę Interesariuszy Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w wymiarze potencjału współpracy i wywierania wpływu. Takie podejście pozwoliło nam na  zdefiniowanie wiodących  grup interesariuszy czyli tych, które mają największy wpływ przy tworzeniu wartości biznesowej organizacji i skupieniu się na kluczowych poruszanych przez nich kwestiach.

Skłonność wywierania wpływu
Potencjał współpracy Wysoka Niska
Wysoki
 • Pracownicy i przyszli pracownicy
 • Klienci
 • Akcjonariusze i przyszli akcjonariusze
 • Rada Nadzorcza
 • Związki wewnątrz organizacji
 • Dostawcy
 • Organizacje emitentów
 • Giełda Papierów Wartościowych
 • Regulatorzy
 • Społeczności lokalne
 • Samorządy lokalne
Niski
 • Organizacje branżowe
 • Organizacje emitenta
 • Konkurencja
 • Komisja Nadzoru Finansowego
 • Uczelnie
 • Media
Nasza strategia ESG to odpowiedź na kluczowe kwestie poruszane przez interesariuszy, takie jak bezpieczeństwo pracy, polityka wynagrodzeń, projekty społeczne, jakość produktów i usług, innowacyjność produktów, polityka dywidendowa, działania na rzecz środowiska, zasady ładu korporacyjnego, strategia rozwoju, bieżąca działalność firmy, przejrzyste warunki współpracy, strategia firmy, kodeksy etyczne, zarządzanie ryzykiem, zgodność z regulacjami prawnymi, wparcie inicjatyw lokalnych, rozwój lokalnego rynku pracy, pomoc dzieciom z domów dziecka, rozwój sportu.

Kluczowe kwestie poruszane przez interesariuszy są efektem konsekwentnie prowadzonego dialogu, m.in. w trakcie kwartalnych konferencji dla inwestorów, biznesowych spotkań wewnątrz organizacji, podczas ocen pracowniczych, regularnych spotkań ze związkami zawodowymi, zewnętrznych spotkań biznesowych czy udziału w ważnych spotkaniach na szczeblu lokalnych samorządów. Kwestie te są omawiane m.in. na posiedzeniach Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, na posiedzeniach Zarządu, na posiedzeniach Komitetu Zarzadzania Ryzkiem. Organizacja stara się niektóre na bieżąco implementować do działań spółki, inne wymagają decyzji długoterminowych.