Raport
Zintegrowany 2022

Audyt wewnętrzny

W Grupie KĘTY S.A. funkcjonuje w ramach Obszaru Centrum Dział Audytu Wewnętrznego, którego cel, uprawnienia, odpowiedzialność i zasady funkcjonowania określa przyjęty Regulamin Audytu Wewnętrznego i który wraz z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, Kodeksem Etycznym Grupy Kapitałowej, definicją audytu wewnętrznego oraz wewnętrznymi procedurami stanowi wytyczne dla prawidłowego funkcjonowania tego działu.

Obszarem audytu kieruje Dyrektor ds. Audytu Wewnętrznego, który podlega funkcjonalnie Radzie Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. a administracyjnie Dyrektorowi Generalnemu Grupy KĘTY S.A. Dyrektor ds. Audytu Wewnętrznego posiada nieograniczony dostęp do Rady Nadzorczej (Komitetu Audytu), w tym może się z nią komunikować także bez udziału kierownictwa Spółki.

Celem Audytu Wewnętrznego jest zapewnienie niezależnych, obiektywnych usług zapewniających
i doradczych, które mają przynieść wartość dodaną organizacji oraz usprawnić jej działalność. W ramach swojej działalności zajmuje się m.in. obiektywnym badaniem dowodów w celu zapewnienia Rady Nadzorczej/Komitetu Audytu, Zarządu Grupy Kapitałowej oraz podmiotów zewnętrznych na temat niezależnej oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem, ładu korporacyjnego oraz systemu kontroli wewnętrznej.

Szczegółowy zakres działalności i funkcjonowania Audytu Wewnętrznego w Grupie Kapitałowej obejmuje m.in.:

 • identyfikowanie, analizę oraz ocenę istotnych zagrożeń w poszczególnych obszarach działalności, procesach, systemach i projektach w ramach prowadzonych zadań audytowych,
 • podejmowanie działań w trakcie oraz w wyniku realizowanych zadań audytowych mających na celu wsparcie procesu identyfikacji zagrożeń i określeniu ryzyka w procesach biznesowych,
 • przegląd i ocenę działań poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz systemów w aspekcie
  ich efektywności, racjonalności oraz zgodności ze Strategią Grupy Kapitałowej oraz uregulowaniami wewnętrznymi,
 • udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej/Komitetowi Audytu racjonalnego zapewnienia, że realizacja celów kluczowych i biznesowych w obszarach audytowanych nie jest zagrożona,
 • analizę i ocenę istniejących mechanizmów kontrolnych pod kątem ich efektywności
  w działalności operacyjnej i prowadzonego racjonalnego nadzoru,
 • udzielanie racjonalnego zapewnienia o skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i nadzoru oraz zarządzania ryzykiem,
 • opracowanie rekomendacji poaudytowych usprawniających funkcjonowanie systemów, procesów zarządzania ryzykiem i kontroli w audytowanych obszarach,
 • doradztwo w zakresie rozwiązań systemowych oraz usprawniania procesów biznesowych,
 • prowadzenie planowania i sprawozdawczości z działalności Audytu Wewnętrznego względem organów zarządczych i nadzorczych,
 • współpracę z organem nadzorczym,
 • realizację wymienionych wyżej działań w ramach Grupy KĘTY S.A oraz jej spółek zależnych.

Audyt Wewnętrzny działa w oparciu o planowanie krótkoterminowe na podstawie zatwierdzonego przez właściwy organ, rocznego planu audytowego oraz w oparciu o długoterminowy plan audytu sporządzany na okres 3 lat, określający kierunek działań i rozwoju tego działu.