Raport
Zintegrowany 2022

Ryzyka korporacyjne

Zarządzanie ryzykiem w Grupie Kapitałowej realizowane jest w oparciu o przyjętą politykę, zgodnie z którą stanowi ono integralną część wszystkich procesów i jest istotnym elementem mającym wpływ na podejmowane decyzje. Podstawowym celem polityki jest wdrożenie mechanizmów pozwalających na możliwie szybkie zidentyfikowanie ryzyk, zmniejszenie prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz ograniczenie potencjalnych skutków stanowiących zagrożenie dla realizacji celów Grupy Kapitałowej.

 • zapewnienia komplementarnej wiedzy eksperckiej w zakresie monitorowania oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom realizacji ryzyka,
 • dbania o ciągłe doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej,
 • zapewnienia właściwej informacji dla Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. na temat zagrożeń wewnątrz organizacji i w jej otoczeniu.

Zarządzanie ryzykiem realizowane jest zarówno na poziomie Grupy Kapitałowej, segmentów operacyjnych jak i poszczególnych spółek.  Proces obejmuje: m.in.:

 • określenie maksymalnego akceptowalnego ryzyka,
 • identyfikację obszarów ryzyka oraz ocenę ich wpływu na decyzje biznesowe,
 • stworzenie, utrzymanie oraz doskonalenie procesów identyfikacji, oceny oraz monitorowania ryzyka,
 • włączenie zarządzania ryzykiem do procesów biznesowych i operacyjnych w ramach podejmowania decyzji,
 • określenie priorytetów zarządzania oraz efektywne wykorzystanie zasobów,
 • wdrożenie procesów zapewniających zachowanie ciągłości biznesu w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych sytuacji,
 • wzrost skuteczności zarządzania projektami oraz stworzenie ram do zarządzania ryzykiem w ramach realizowanych projektów,
 • ocena ryzyka związanego z otoczeniem regulacyjnym oraz wspieranie funkcji Compliance w zapewnieniu działania w zgodzie z obowiązującym prawem,
 • identyfikację oraz zapewnienie kontroli nad obszarami ryzyka o charakterze finansowym,
 • wdrażanie mechanizmów kontroli oraz tzw. blokerów – elementów ograniczających prawdopodobieństwo lub skutki  wystąpienia ryzyka.

Za ustanowienie systemu zarządzania ryzykiem zgodnie z przyjętą polityką oraz jego monitorowanie odpowiedzialny jest Zarząd Grupy KĘTY S.A. przy wsparciu Komitetu ds. Ryzyka i Compliance. System zarządzania ryzykiem podlega monitorowaniu przez Radę Nadzorczą Grupy KĘTY S.A. Za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem procesu zarządzania ryzykiem w roku 2022 odpowiedzialny był Dyrektor Skarbu i Zarządzania Ryzykiem. Od 01.01.2023 r. w związku z dalszą centralizacją funkcji odpowiedzialnym za ten proces jest Dyrektor ds. Compliance i Zarządzania Ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem odbywa się na trzech poziomach:

 1. Grupy Kapitałowej (GKK) — dotyczy ryzyk strategicznych i operacyjnych GKK jako całości oraz innych ryzyk, które podlegają konsolidacji na poziomie GKK.
 2. Segmentu Operacyjnego – dotyczy ryzyk segmentu i związanych bezpośrednio z danym segmentem.
 3. Spółki/Lokalizacji – dotyczy ryzyk specyficznych dla danej spółki lub lokalizacji, które nie dotyczą całych obszarów 1) i 2) opisanych powyżej.

W wyniku analizy ryzyka w roku 2022 wyodrębniono listę najistotniejszych ryzyk Grupy Kapitałowej. Stosowany rating ogólny ryzyka (skala od 1 do 125) jest iloczynem trzech parametrów wycenianych w skali 1-5:

 • prawdopodobieństwa,
 • skutku finansowego,
 • skutku reputacyjnego.

Ponieważ skutek reputacyjny wyceniany jest w spółce od 2022 r., przedstawione poniżej zmiany poziomów ryzyk (2022 r. vs. 2021 r.) oparte są na ratingu finansowym, tj. iloczynie prawdopodobieństwa i skutku finansowego.

Poniżej zaprezentowane zostały najistotniejsze ryzyka, na które narażona była Grupa Kapitałowa w 2022 r.:

1.Ryzyko zakłóceń lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury informatycznej Poziom ryzyka:  Wysoki   Zmiana poziomu ryzyka:
Obszar: IT
Ryzyko zatrzymania systemów informatycznych powodujących przestój i niemożliwość realizacji zadań przez jednostki biznesowe
Działania ograniczające ryzyko:
 • Kontrakt outsource dla operacji IT  
 • Polityka „backup” 
 • Udział IT w sporządzaniu planów strategicznych i budżetów Segmentów”  
 • Procedury HR zarządzania personelem 
 • Stress testy/testy socjotechniczne (tzw. pen testy) 
 • Chronione Data Center zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi (niezależne zasilanie, UPS, klimatyzacja precyzyjna, systemy gaszenia, monitoringu, napadu, kontroli dostępu) 

2.Ryzyko skutecznych ataków cybernetycznych Poziom ryzyka:  Wysoki Zmiana poziomu ryzyka:
Obszar: IT
Dynamiczny wzrost zagrożeń cybernetycznych – rosnąca liczba metod ataków dokonywanych przez cyberprzestępców powodująca ryzyko zatrzymania lub zniszczenia systemów informatycznych powodujących przestój lub brak możliwości realizacji zadań przez jednostki biznesowe.
Komentarz: Wzrost poziomu ryzyka wynika z działań wojennych na terenie Ukrainy i wynikającego z nich wzrostu prawdopodobieństwa skutecznych ataków cybernetycznych skierowanych w polskie przedsiębiorstwa.
Działania ograniczające ryzyko:
 • Procedury testowania zmian 
 • Wymogi zawierania tzw. umów supportowych i gwarancji 
 • Szkolenia kadry 
 • Ubezpieczenie Cyber Edge  

3.Ryzyko utraty rentowności spółki w wyniku ryzyk finansowych związanych z niestabilnością rynków finansowych i towarowych Poziom ryzyka:  Wysoki Zmiana poziomu ryzyka:
Obszar:  Finanse
Spółki należące do grupy kapitałowej prowadzą działalność eksportową, importową, a także sprzedaż i zakupy oparte na zmiennych cenach uzależnionych od kursów walut ( transakcje denominowane). Ceny bazowych  surowców m.in. aluminium dla SWW i SSA, a także m.in. petrochemikaliów (SOG) ulegają zmianom na światowych rynkach co przekłada się na zmiany kosztów produkcji i cen wyrobów gotowych. Zadłużenie spółki powoduje narażenie jej na zmiany stóp procentowych, ponieważ większość zadłużenia oparta jest o zmienne stawki rynkowe.
Komentarz:  Od lutego 2022 r. ryzyko wahań na rynkach finansowych zwiększone jest ze względu na niestabilną sytuację polityczną wywołaną wojną w Ukrainie.
Działania ograniczające ryzyko:
 • Formuły cenowe w kontraktach handlowych
 • Obowiązek domknięcia transakcji zabezpieczających przekraczających pozycję walutową
 • Zdefiniowane rodzaje instrumentów zabezpieczających dopuszczalnych do stosowania
 • Bieżąca kontrola efektywności, stosowanie instrumentów pochodnych opartych na wysoko skorelowanym instrumencie bazowym
 • Monitoring wysokości odsetek w ogólnym udziale kosztów, zawieranie umów kredytowych ze stałą stopą procentową 

4.Ryzyko ograniczenia możliwości poboru gazu ziemnego Poziom ryzyka: Wysoki Zmiana poziomu ryzyka:
Obszar: Produkcja i systemy jakości
Ryzyko ograniczeń dostaw gazu w oparciu o obowiązujące regulacje prawne (Rozporządzenie Rady Ministrów z 17.02.2021 w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń gazu) i wynikające z nich plany ograniczeń gazu.
Komentarz: Wzrost ryzyka związany z konfliktem na Ukrainie i wynikającymi z niej potencjalnymi i nałożonymi na Rosję sankcjami, które ograniczą zakupy gazu z tego kierunku.
Działania ograniczające ryzyko:
 • Monitoring ograniczeń poboru gazu ziemnego
 • Procedury ograniczenia zużycia gazu ziemnego
 • Nadzór nad aktualną mocą i dostosowanie jej do stopni ograniczeń
 • System monitoringu poboru gazu ziemnego „strażnik mocy” z wyszczególnieniem odbiorników
 • Weryfikacja możliwości zaliczenia wybranych odbiorców do grupy „odbiorców chronionych”
 • Wyznaczenie osób do kontaktu z dystrybutorem/sprzedawcą gazu ziemnego
 • Analiza mocy umownej vs. plany produkcyjne

5.Ryzyko ustawowego ograniczenia poboru energii elektrycznej Poziom ryzyka: Wysoki Zmiana poziomu ryzyka: 
Obszar: Produkcja i systemy jakości
Ryzyko ograniczeń dostaw energii elektrycznej  w oparciu o obowiązujące regulacje prawne (Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła).
Komentarz: Wzrost ryzyka związany z konfliktem na Ukrainie i wynikającymi z niej potencjalnymi i nałożonymi na Rosję sankcjami, które ograniczą zakupy węgla, co pośrednio może wpłynąć na dostępność energii elektrycznej w Polsce.
Działania ograniczające ryzyko:
 • Monitoring ograniczeń poboru energii elektrycznej przez wyznaczone osoby
 • Procedury ograniczenia poboru energii elektrycznej
 • Nadzór nad aktualnie wykorzystywaną mocą i dostosowanie jej do stopni ograniczeń
 • Weryfikacja poborów piętnastominutowych
 • System monitoringu poboru energii elektrycznej „strażnik mocy”
 • Wyznaczone osób do kontaktu z dystrybutorem/sprzedawcą energii elektrycznej
 • Analiza mocy umownej vs. plany produkcyjne

6.Ryzyko braku osiągnięcia zakładanego poziomu sprzedaży skutkujące brakiem realizacji budżetów i planów strategicznych Poziom ryzyka: Wysoki Zmiana poziomu ryzyka:
Obszar: Sprzedaż i marketing
Ryzyko nie zrealizowania założeń budżetowych, a w konsekwencji wyniku / zysku, spadku liczby aktywnych klientów, zagrożenie realizacji strategii i planowych inwestycji.
Komentarz: Wzrost ryzyka wynikający z niestabilnej sytuacji politycznej, która może wpłynąć na ograniczenie popytu na wyrobu Grupy.
Działania ograniczające ryzyko:
Poszczególne działania dostosowane są do specyfiki poszczególnych segmentów. Standardowo obejmują one:
 • Weryfikację Klientów i Limitów Kredytowych funkcjonujących w segmentach
 • Rozszerzanie współpracy w obrębie bieżących klientów
 • Oferowanie nowych produktów zgodnie z wymaganiami rynku  i oczekiwaniami klientów
 • Bieżącą analizę poziomu satysfakcji klientów
 • Monitorowanie działań konkurencji
 • Bieżącą kontrolę poziomu marżowości

7.Ryzyko, że stan technologiczny infrastruktury IT będzie nieadekwatny do potrzeb i strategii Grupy Poziom ryzyka: Wysoki Zmiana poziomu ryzyka:
Obszar: IT
Ryzyko niedostosowania używanej infrastruktury IT do celów strategicznych
Działania ograniczające ryzyko:
 • Udział IT w tworzeniu planów strategicznych i budżetów Segmentów
 • Funkcjonowanie tzw. Rady IT

8.Ryzyko, że działalność Spółki będzie niezgodna z przepisami prawa oraz, że niekompletne, nieaktualne lub niespójne regulacje wewnętrzne spowodują, że pracownicy będą postępowali w sposób nieefektywny lub niezgodny z celami i strategią Spółki (brak efektywnego systemu Compliance) Poziom ryzyka:  Wysoki Zmiana poziomu ryzyka:
Obszar: Ogólnokorporacyjne
Niezastosowanie się do ustaw, rozporządzeń, przepisów czy przyjętych przez siebie standardów, polityk i kodeksów postępowania narażających na poniesienie kar
Działania ograniczające ryzyko:
 • System Zarządzania Zgodnością
 • System Monitorowania Otoczenia Regulacyjnego
 • Okresowe szkolenia pracowników
 • Okresowe szkolenia kadry kierowniczej, włączenie kadry kierowniczej w system zarządzania zgodnością
 • Współpraca z wyspecjalizowanymi kancelariami prawnymi, funkcjonowanie obszarów kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego

9.Ryzyko nieprzestrzegania zapisów rozporządzenia MAR skutkujące nałożeniem kar finansowych Poziom ryzyka: Wysoki Zmiana poziomu ryzyka:
Obszar: Komunikacja
Możliwość nałożenia kar finansowych za niedopełnienie obowiązków informacyjnych lub/i brak stosownej dokumentacji.
Nałożenie kar finansowych za ujawnienie lub wykorzystanie przez pracownika Spółki informacji poufnych przed ich publikacją.
Działania ograniczające ryzyko:
 • Stworzenie regulowanego systemu obiegu informacji
 • Okresowe szkolenia

10.Ryzyko nieefektywnej polityki zarządzania należnościami skutkujące zachwianiem płynności finansowej lub wyników finansowych  Spółki. Poziom ryzyka:  Wysoki Zmiana poziomu ryzyka:
Obszar: Finanse
Ryzyko utraty należności o znacznej wartości, konieczność utworzenia rezerw- będące konsekwencją m.in. wysokiej koncentracji sprzedaży, niewłaściwej analizy klienta, niewystarczających zabezpieczeń.
Działania ograniczające ryzyko:
 • Określenie maksymalnej wartości niezabezpieczonej części należności
 • Weryfikacja w wywiadowni gospodarczej
 • Wskazanie osób odpowiedzialnych za nadzór nad egzekucją zabezpieczeń
 • Bieżący monitoring przeterminowań
 • Ubezpieczanie należności
 • Inne zabezpieczenia należności

11.Ryzyko braku realizacji  i  aktualizacji  strategii w obszarze zrównoważonego rozwoju (odpowiedzialności społecznej) skutkujące niedostosowaniem się do powstających wymogów prawnych i biznesowych Poziom ryzyka: Średni Zmiana poziomu ryzyka:
Obszar: CSR
Ryzyko utraty wizerunku firmy jako działającej zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, a przez to utraty możliwości współpracy z firmami w których idea ta ma ważne miejsce w polityce działania. Równocześnie ryzyko konsekwencji prawnych i finansowych.
Działania ograniczające ryzyko:
 • Komitet Sterujący ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu,
 • Zdefiniowane cele strategii ESG,
 • Monitoring kluczowych wskaźników
 • Outsourcing specjalistycznej wiedzy
 • Systemy i urządzenia do monitoringu przekroczeń parametrów środowiskowych
 • System Compliance
 • Szkolenia eksperckie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych

12.Ryzyko braku odpowiedniej i wystarczającej kadry skutkujące brakiem realizacji założonych celów strategicznych i operacyjnych Poziom ryzyka: Średni Zmiana poziomu ryzyka:
Obszar: HR
Ryzyko braków kadrowych powodujące brak zabezpieczenia obszarów biznesowych pod kątem realizacji celów strategicznych i operacyjnych i/lub wypełniania wymogów prawa, oczekiwań klientów i/lub przestoje produkcyjne/sprzedażowe.
Działania ograniczające ryzyko:
 • Raporty płacowe, analizy wynagrodzeń
 • Informacje zebrane podczas procesów rekrutacyjnych, exit interviews
 • Spotkania ze Związkami Zawodowymi, raporty dla Rady Pracowników
 • Dodatki za pracę w systemie zmianowym i  trudne warunki pracy
 • Systemy sugestii (możliwość usprawnienia pracy, gratyfikacje dla pomysłodawców),
 • Program zero wypadków
 • Automatyzacja procesów
 • Opieka medyczna, ubezpieczenia
 • Bazy wiedzy, kadra rezerwowa, delegowanie zadań.

13.Ryzyko braku efektywnego łańcucha dostaw skutkujące opóźnieniami lub przestojami produkcji/realizacji zleceń sprzedażowych Poziom ryzyka: Średni Zmiana poziomu ryzyka:
Obszar: Zakupy
Ryzyko przerwania ciągłości dostaw skutkujące brakami materiałów/towarów do produkcji/sprzedaży.
Działania ograniczające ryzyko:
Poszczególne działania dostosowane są do specyfiki poszczególnych segmentów. Standardowo obejmują one:
 • Dywersyfikację dostawców
 • Odpowiednie zapasy magazynowe u wybranych dostawców oraz własne zapasy
 • Weryfikację wiarygodności dostawców
 • Plany zakupów/dostaw
 • Umowy współpracy
 • Raporty i analizy stanu zapasów
 • Monitorowanie sytuacji geopolitycznej
 • Alternatywne geograficznie kierunki dostaw

14.Ryzyko zanieczyszczenia środowiska w wyniku prowadzonej działalności skutkujące zamknięciem zakładu oraz wysokimi karami administracyjnymi Poziom ryzyka: Średni Zmiana poziomu ryzyka:
Obszar: Produkcja i systemy jakości
Zdarzenie związane z prowadzoną działalnością skutkujące zanieczyszczeniem wody, powietrza lub powierzchni ziemi substancją albo promieniowaniem w ilości lub postaci mogącej zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach.
Działania ograniczające ryzyko:
 • Pozwolenia/decyzje reglamentujące korzystanie ze środowiska, w tym warunki i limity użytkowania instalacji. Kontrole upoważnionych organów [WIOŚ, PIS itp.) oraz jednostek certyfikujących.  Nadzór nad wymogami prawnymi i pozwoleniami środowiskowymi w zakresie dopuszczalnej emisji, monitoringu i prowadzenia pomiarów.
 • Regulacje wymagające stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT)
 • Nadzór nad infrastrukturą służącą ochronie środowiska oraz redukcji zanieczyszczeń, emitorów i stanu technicznego źródeł emisji a także maszyn i instalacji wykorzystujących substancje niebezpieczne, oczyszczalni ścieków itp.
 • Prowadzenie bieżącej identyfikacji, oceny warunków stosowania, dopuszczenia do użytkowania  i analizy zawartości substancji i mieszanin niebezpiecznych. Prowadzenie dokumentacji (Rejestr Kart Charakterystyki)
 • Szkolenia z zakresu Ochrony Środowiska
 • Rozwiązania zabezpieczające przed uwolnieniem substancji niebezpiecznych oraz instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
 • i przeciwwybuchowe
 • Weryfikacja odbiorców odpadów, umowy na odbiór/unieszkodliwienie odpadów
 • Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska – bieżące monitorowanie, stosowanie narzędzi informacyjnych

15.Ryzyko braku przygotowania na utratę ciągłości działania skutkujące długookresowym zawieszeniem kluczowej  części produkcji (pow. 1 m-ca) Poziom ryzyka: Średni Zmiana poziomu ryzyka:
Obszar: Produkcja i systemy jakości
Ryzyko braku przygotowania na utratę ciągłości działania skutkujące długookresowym zawieszeniem działalności wywołane m.in. utratą możliwości korzystania z budynku produkcyjnego lub magazynowego, brakiem zasobów (np. półproduktów), brakiem zasobów ludzkich, długotrwałymi awariami i przestojami technologicznymi.
Działania ograniczające ryzyko:
Poszczególne działania dostosowane są do specyfiki poszczególnych segmentów. Standardowo obejmują one:
 • Plany ciągłości działania
 • Działania Zespołu ds. Ryzyka
 • Cykliczny monitoring rynku surowców, mediów
 • Dywersyfikacja dostawców i odbiorców
 • Przeglądy techniczne
 • Dostosowanie maszyn, urządzeń do zmieniających się przepisów
 • Wykaz maszyn, urządzeń objętych szczególnym nadzorem
 • Dywersyfikację lokalizacji dla części procesów produkcyjnych
 • Ubezpieczenia tzw. all risk wraz z tzw. BI oraz ubezpieczenie wybranych środków trwałych od uszkodzeń

16.Ryzyko niewłaściwej polityki zarządzania zapasami skutkujące opóźnieniami i/lub przestojami produkcyjnymi Poziom ryzyka:  Średni Zmiana poziomu ryzyka:
Obszar: Produkcja i systemy jakości
Brak właściwej polityki zarządzania zapasami stanowiący zagrożenie dla ciągłości produkcji oraz terminowej realizacji zamówień, prowadzący w konsekwencji do negatywnych skutków finansowych oraz utraty zaufania klientów.
Działania ograniczające ryzyko:
Poszczególne działania dostosowane są do specyfiki poszczególnych segmentów. Standardowo obejmują one:
 • Systemy zarządzania produkcją. Składy konsygnacyjne, stany magazynowe u dostawców
 • Bezpieczne stany magazynowe w oparciu o prognozowane zużycie i zamówienia w toku
 • Prognozy dla dostawców celem rezerwacji ich mocy produkcyjnych w danym okresie
 • Systemy do planowania produkcji, monitoring i rejestracja procesu produkcyjnego oraz monitorowanie zapasów
 • Dywersyfikacja dostawców surowców (również w aspekcie geograficznym)
 • Cykliczna weryfikacja zapotrzebowania na komponenty do produkcji

17.Ryzyko incydentów w obszarze bezpieczeństwa danych osobowych (wynikające min. z braku wypełniania rozporządzenia RODO, co skutkuje karami finansowymi i obniżeniem reputacji). Poziom ryzyka: Średni Zmiana poziomu ryzyka:
Obszar: HR
Ryzyko nieprawidłowego zabezpieczenia danych osobowych.
Działania ograniczające ryzyko:
 • Opinie IODO
 • Cykliczne audyty, w tym IODO
 • System zarządzania zgodnością
 • Oświadczenia pracowników
 • Weryfikacja min. dostępów przez IODO
 • Weryfikacja dostępów do baz danych w formie elektronicznej
 • Procedury dostępu dla pracowników i osób z zewnątrz
 • Szkolenia pracowników
 • Blokada instalacji programów bez autoryzacji IT, szkolenia z obsługi systemów, kontrola dostępów

18. Ryzyko wystąpienia pożaru/powodzi, itp.  skutkujące utratą części operacyjnej (zakład, magazyn) skutkujące ograniczeniem lub zatrzymaniem procesów produkcyjnych oraz poniesieniem strat finansowych z tego tytułu Poziom ryzyka: Średni Zmiana poziomu ryzyka:
Obszar: Produkcja i systemy jakości
Ryzyko zaburzenia lub przerwania działalności w wyniku szkód powstałych w następstwie zdarzenia losowego (np. pożar, huragan, trąba powietrzna, tąpniecie, katastrofa budowlana, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek samolotu, wybuch, upadek meteorytu) lub klęsk żywiołowych (np. pożar, susza, obfite opady śniegu, ekstremalny upał lub mróz, wichura, powódź, gradobicie)
Działania ograniczające ryzyko:
Poszczególne działania dostosowane są do specyfiki poszczególnych segmentów. Standardowo obejmują one:
 • Systematyczne przeglądy stanu technicznego
 • System detekcji pożaru  w wybranych obszarach
 • Szkolenia pracowników z zakresu ochrony ppoż
 • Opracowanie procedur i instrukcji współpracy z firmami zewnętrznymi w zakresie prac pożarowo niebezpiecznych,
 • Wewnętrzne kontrole z zakresu bhp i ppoż
 • Zakaz palenia poza wyznaczonymi miejscami
 • Okresowa weryfikacja sprawności technicznej systemów ppoż. (ostrzegawczej, gaśniczej)
 • Próbne ewakuacje
 • Ochrona zakładów
 • Ubezpieczenie od następstw zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych (obejmujące tzw. BI)
 • Instalacje odgromowe

19.Ryzyko nadużyć, rozumianych jako celowe działania bądź zaniechania, stanowiące  naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego Poziom ryzyka: Średni Zmiana poziomu ryzyka:
Obszar: Ogólnokorporacyjne
Celowe działania bądź zaniechania, stanowiące  naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w wyniku którego dopuszczająca się osoba odnosi nieuprawnione korzyści, którego rezultatem są straty lub nieosiągnięcie zakładanych rezultatów (defraudacje, kradzieże, nadużycia itp)
Działania ograniczające ryzyko:
 • Polityka antykorupcyjna
 • Przepisy prawa powszechnie obowiązującego
 • Audyt wewnętrzny, kontrola wewnętrzna
 • System zarządzania zgodnością
 • Okresowe szkolenia pracowników, w tym akcje informacyjne w intranecie
 • Statut, regulaminy
 • Kodeks etyki

20.Ryzyko utraty wiarygodności Spółki w związku z przymusowym usunięciem jej z giełdy przez Zarząd GPW w Warszawie Poziom ryzyka: Średni Zmiana poziomu ryzyka:
Obszar: Komunikacja
Podjęcie uchwały przez Zarząd GPW w Warszawie o wykluczeniu akcji spółki z notowań na skutek naruszania przez GK SA przepisów obowiązujących na GPW w Warszawie, w tym  obowiązków informacyjnych, braku transakcji na akcjach spółki przez okres trzech miesięcy, podjęciu przez Spółkę działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy – co może spowodować roszczenia cywilne wobec Spółki i osób zarządzających o działanie na szkodę Spółki/Akcjonariuszy, wzrost kosztów finansowania na skutek utraty dobrego wizerunku Spółki, kary nałożone przez Zarząd Giełdy
Działania ograniczające ryzyko:
 • Raporty okresowe: kilkustopniowa weryfikacja treści raportu
 • Raporty bieżące: kilkustopniowa weryfikacja treści raportu
 • Prowadzenie aktywnej polityki komunikacji z inwestorami
 • Monitorowanie otoczenia prawnego przez osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary działalności firmy, System zarządzania zgodnością

21.Ryzyko braku skutecznego nadzoru właścicielskiego nad aktywami finansowymi GKK  skutkujące utratą wartości, likwidacją i/lub zbyciem wartościowych aktywów Poziom ryzyka: Średni Zmiana poziomu ryzyka:
Obszar: Ogólnokorporacyjne
Ryzyko utraty (likwidacja, zbycie) aktywów o znacznej wartości, konieczność utworzenia rezerw na utratę wartości aktywów będące konsekwencją:
 1. obniżenia wartości rynkowej aktywów w wyniku: nieefektywnego zarządzania, braku należytej reakcji na zmiany w otoczeniu rynkowym – wzrost konkurencji/nowe produkty/substytuty/innowacje, nieefektywna organizacja i zarządzanie, regulacje prawne, wzrostu zadłużenia podmiotu (nieefektywne inwestycje/przejęcia, niewystarczający nadzór do działami handlowymi i windykacyjnymi, itd.
 2. braku nadzoru skutkującego m.in. nieefektywnym zarządzaniem podmiotami po akwizycji/utworzeniu podmiotu (brak/opóźnienie w integracji po akwizycji, nierealizowanie strategii zakładanej przy przyjęciu, braki/problemy kadrowe)
Działania ograniczające ryzyko:
Zapisy w dokumentach korporacyjnych (statuty, umowy spółki, akty założycielskie) dotyczące:
 • Zapisy w dokumentach korporacyjnych (statuty, umowy spółki, akty założycielskie) dotyczące:
  • obowiązku zatwierdzania przez organy nadzorcze strategii, budżetów w tym budżetów inwestycyjnych
  • obowiązku zatwierdzania przez organy nadzorcze zasad wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników i Walnych Zgromadzeniach podmiotów, w których Spółka posiada przynajmniej 20% udziałów lub akcji w sprawach miedzy innymi zatwierdzania budżetów rocznych
  • regularnych (min raz na kwartał) powiedzeniach Rad Nadzorczych
  • obowiązku zatwierdzania przez organy nadzorcze niektórych zobowiązań oraz zaciągania zobowiązań finansowych jeżeli przekraczają wyznaczone kwoty
  • obowiązku zatwierdzania przez organy nadzorcze wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników i Walnych Zgromadzeniach podmiotów, w których spółka posiada przynajmniej 20% udziałów lub akcji w sprawie zaciągania niektórych zobowiązań
 • Procedury dotyczące przejmowania przedsiębiorstw oraz zakładania spółek  wprowadzające między innymi konieczność:
  •  zgłaszanie planów akwizycyjnych na etapie tworzenia budżetów,
  •  zgłaszania planów projektów akwizycyjnych do zarządu GKK
  •  prowadzenia projektów powyżej ustalonej wartości za wiedzą GKK
  •  obowiązek przygotowania analiz, wycen NPV dla projektów rozwojowych

22.Ryzyko braku przestrzegania przepisów prawa podatkowego skutkujące wysokimi karami administracyjnym Poziom ryzyka: Średni Zmiana poziomu ryzyka:
Obszar: Rachunkowość
Ryzyko kar/grzywien finansowych nałożonych przez Urząd Skarbowy (podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT, podatek dochodowy od osób prawnych – CIT, podatek od towarów i usług – VAT lub Urząd Miasta (podatek od nieruchomości).
Działania ograniczające ryzyko:
 • Szkolenia dot. zmian podatkowych
 • Monitorowanie zmian podatkowych oraz aktualnej praktyki w tym zakresie
 • Analiza ewentualnych skutków oraz uwarunkowań podatkowych dla planowanych transakcji jednorazowych
 • System księgowy z opcją aktualizacji do zmian prawnych
 • Weryfikacja kontrahentów, monitorowanie białej listy podatników

23.Ryzyko podejmowania błędnych decyzji w oparciu o nieprawidłowe lub nieterminowe raportowanie Poziom ryzyka:  Średni Zmiana poziomu ryzyka:
Obszar: Kontroling
Podejmowanie decyzji w oparciu o nieprawidłowe lub nieterminowe raportowanie, manipulacja i wyciek danych.
Działania ograniczające ryzyko:
 • Budowanie zastępstw w kluczowych obszarach
 • Zintegrowany system finansowo – księgowy
 • Automatyzacja raportów, ograniczenie ryzyka związanego z czynnikiem ludzkim

24.Ryzyko bezprawnego wykorzystania zabezpieczeń zobowiązań Poziom ryzyka: Średni Zmiana poziomu ryzyka:
Obszar: Finanse
Zobowiązania spółek GKK  z tytułu kredytów bankowych zabezpieczane są w formie zastawów rejestrowych i hipotek. Nieuzasadniona egzekucja zabezpieczeń może prowadzić do utraty zdolności produkcyjnych.
Zobowiązania związane z realizowanymi kontraktami o znacznej wartości zabezpieczane są m.in. w formie gwarancji bankowych (często bezwarunkowych), kaucji. Problemy finansowe beneficjentów lub nieuzasadnione roszczenia mogą prowadzić do bezprawnego spieniężenia posiadanych przez nich zabezpieczeń.
Działania ograniczające ryzyko:
 • Procedura weryfikacji ratingu banków
 • Weryfikacja prawna zapisów w gwarancji
 • Przestrzeganiu zasad pari-passu w umowach kredytowych
 • Weryfikacja kondycji finansowej beneficjenta
 • Dywersyfikacja źródeł finansowania

25.Ryzyko braku efektywnej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy mogące skutkować wypadkami śmiertelnymi lub powodującymi trwały uszczerbek na zdrowiu oraz trudnymi do uzupełnienia brakami kadrowymi Poziom ryzyka: Średni Zmiana poziomu ryzyka:
Obszar: Produkcja i systemy jakości
Wystąpienie wypadku pracownika w pracy lub w drodze do i z pracy.
Działania ograniczające ryzyko:
Poszczególne działania dostosowane są do specyfiki poszczególnych segmentów. Standardowo obejmują one:
 • Systematyczne przeglądy stanu technicznego, wykonywanie  remontów i napraw obiektów i urządzeń
 • Systematyczne badania i pomiary środowiska pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Osłony i zabudowa maszyn
 • Oznakowanie bhp
 • Dobór i zakup środki ochrony indywidualnej
 • Szkolenia pracowników z zakresu BHP, ochrony ppoż, pierwszej pomocy
 • Instalacje ppoż. sygnalizujące zaistnienie zagrożenia
 • Instalacje gaśnicze

26.Ryzyko nie przestrzeganie zasad etyki skutkujące nieetyczną kulturą organizacji  oraz roszczeniami z tytułu naruszenia Kodeksu Etycznego. Poziom ryzyka: Średni Zmiana poziomu ryzyka:
Obszar: CSR
Ryzyko utraty wizerunku firmy jako działającej zgodnie z zasadami etycznego biznesu a  przez to utrata możliwości współpracy z firmami w których wartości etyczne mają ważne miejsce w polityce działania. W konsekwencji możliwość roszczeń wobec firmy lub utrata wizerunku.
Działania ograniczające ryzyko:
 • Szkolenia, w tym e-szkolenia
 • Komunikacja tematów etycznych – intranet, firmowy newsletter, tablice na wydziałach produkcyjnych, informacje na ekranach telewizyjnych
 • Polityka CSR,
 • Polityka poszanowania praw człowieka,
 • Kodeks etyczny,
 • Komitet Sterujący ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 • System Compliance

Legenda: 
Wzrost poziomu ryzyka Poziom ryzyka bez zmian Obniżenie poziomu ryzyka

Poniżej zaprezentowane zostały dwie mapy ryzyka uwzględniającą odpowiednio wyłącznie skutki finansowe oraz reputacyjne:

Dodatkowe informacje na temat zarządzania ryzykiem finansowym znajdują się w notach 36 i 37 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. za 2022 rok.