Raport
Zintegrowany 2022

Compliance

Jednym z głównych obszarów niepewności otoczenia biznesowego są zmiany prawa, zarówno te krajowe, jak również międzynarodowe, które wpływają na każdy aspekt działalności Grupy Kapitałowej i poszczególnych spółek wchodzących w jej skład.

Nowe zobowiązania prawne mogą prowadzić do powstania obowiązków w relacjach z kontrahentami, dostawcami, jak również mogą powodować intensyfikację obostrzeń w zakresie produkcyjnym, logistycznym czy korporacyjnym.

Oprócz zmian o charakterze legislacyjnym, kolejnym obszarem ryzyka w zakresie zgodności z prawem jest interpretacja prawa: zarówno na etapie wykształcania się linii interpretacyjnych w ramach prowadzonych przez organy państwowe postępowań, jak również zmiana utrwalonych już linii interpretacyjnych, na przykład na skutek orzecznictwa lub wydania, w obszarach w których istnieje taka możliwość, interpretacji prawnej przez uprawniony do tego organ, który będzie zmieniał praktykę interpretacyjną w tym zakresie. Dodatkowo, brak terminowej implementacji prawa Unijnego może prowadzić do powstania trudności w zakresie interpretacji przepisów prawa.

Grupa Kapitałowa mając świadomość istnienia obszarów ryzyka w zakresie zgodności z prawem i w związku z tym podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie materializacji tych ryzyk oraz ograniczenie ich negatywnego wpływu na organizację. W 2022 r. podjęta została decyzja o centralizacji zadań i utworzeniu Działu Compliance w ramach obszaru Centrum Grupy KĘTY. Kluczowym zadaniem Działu Compliance jest zapewnienie zgodności działalności organizacji ze zmieniającym się otoczeniem prawnym, które realizowane jest w ramach 3 głównych procesów:

 1. monitorowania otoczenia regulacyjnego skupionego na identyfikacji nowych regulacji prawnych
  na poziomie polskim i europejskim, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność Grupy Kapitałowej,
 2. zarządzania zgodnością, w ramach którego zostaje dokonana ocena zgodności działalności Grupy Kapitałowej z przepisami prawa oraz następuje weryfikacja kompletności i sposobów przestrzegania wewnętrznych regulacji,
 3. zarządzania nieprawidłowościami, w ramach którego funkcjonuje kilka poziomów/ kanałów zgłoszeń dla osób identyfikujących naruszenia regulacji, przy czym jeden z funkcjonujących kanałów zapewnia anonimowość osobie zgłaszającej.

Tak ustrukturyzowane procesy oraz scentralizowanie funkcji Compliance pozwalają reagować na pojawiające się zmiany prawne z wyprzedzeniem umożliwiającym Grupie Kapitałowej dostosowanie się do nowych regulacji.

Poniżej przedstawione zostały wybrane przykłady polskich oraz europejskich regulacji prawnych, mających lub mogących mieć wpływ na działanie i funkcjonowanie Grupy Kapitałowej, które:

 1. weszły w życie w 2022 roku:
 • Ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 807), która wprowadza pojęcie Grupy Spółek, wprowadza szereg zasad dotyczących odpowiedzialności Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz modyfikuje relacje pomiędzy Zarządem a Radą Nadzorczą.
 • Nowy Ład 2.0 oraz dalsze zmiany w PIT, które wprowadziły istotne zmiany w zakresie rozliczeń podatkowych w PIT.
 • Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. poz. 2180), która wprowadziła zmiany w podatku CIT, zwłaszcza w zakresie przygotowywania dokumentacji cen transferowych dla tzw. pośrednich „transakcji rajowych”.
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1726), która zmieniła zasady odpowiedzialności za przestępstwa środowiskowe, modyfikując w tym zakresie m.in. ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.z 2022 r. poz. 835) oraz odpowiednie regulacje zawarte w polskich aktach wykonawczych i Rozporządzeniach UE – wprowadzające sankcje w związku z agresją Rosji na Ukrainę.
 • Niemiecka Ustawy o opakowaniach (Verpackungsgesetz), zmieniająca zasady wprowadzania opakowań na rynek niemiecki.
 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2022/1616 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 282/2008, w zakresie w jakim odnosi się do produkcji opakowań mających kontakt z żywnością.

 b) podlegały w roku 2022 roku pracom legislacyjnym, ale wejdą w życie w terminie późniejszym:

 • Legislacja w zakresie tzw. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w odniesieniu do wymagań zmian w systemie ERP.
 • Fit for 55, m.in. w zakresie ograniczeń emisyjności oraz produkcji tworzyw sztucznych z materiałów pochodzących z recyklingu.
 • Pakiet propozycji zmian legislacyjnych w Prawie Pracy, dotyczący m.in. pracy zdalnej, badania trzeźwości pracowników czy implementacji tzw. dyrektywy work-life balance w zakresie zmian w prawach i obowiązkach pracodawców oraz pracowników.
 • Projekt zmian legislacyjnych w zakresie implementacji tzw. Dyrektywy o sygnalistach, w zakresie wyodrębnienia nowego kanału dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa przez pracowników.
 • Niemiecka Ustawa o dochowaniu należytej staranności w łańcuchach dostaw, która wprowadza szereg nowych oczekiwań ze strony kontrahentów niemieckich.
 • Projekty legislacyjne na poziomie Unii Europejskiej dotyczące zmian w taksonomii oraz zmian zakresu raportowania klimatycznego.
 • Projekt legislacyjny na poziomie Komisji Europejskiej w zakresie Dyrektywy o dochowaniu należytej staranności w zrównoważonym rozwoju, w zakresie wpływu na relacje Grupy z jej kontrahentami i dostawcami, jak również pogłębionemu rozwijaniu systemów weryfikacji kontrahentów oraz całego łańcucha dostaw.