Raport
Zintegrowany 2022

Powiązane z ESG

Organem nadzorującym proces zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej jest Komitet ds. Ryzyka i Compliance powołany w dniu 15.09.2022 r. zarządzeniem nr 11/2022 Prezesa Zarządu, Dyr. Generalnego Grupy KĘTY S.A. Poprzednio Komitet nosił nazwę Komitet Zarządzania Ryzykiem a zmiana jego zakresu i w efekcie nazwy jest wynikiem powołania funkcji Dyrektora ds. Compliance oraz centralizacji nadzoru nad procesami z obszaru zgodności i zarządzania ryzykiem.

Stali członkowie Komitetu to Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy, Dyrektor Skarbu i Zarządzania Ryzykiem (od dnia 1.01.2023 r. Dyrektor Skarbu), Dyrektor ds. Compliance (od dnia 1.01.2023 r. Dyrektor ds. Compliance i Zarządzania Ryzykiem), Dyrektor ds. Audytu Wewnętrznego oraz Koordynatorzy ds. Ryzyka/Compliance wskazani przez Zarządzających Segmentami Operacyjnymi.

Działania wszystkich organów i komórek w zakresie zarządzania ryzykiem określają poniższe regulacje wewnętrzne:
 • zarządzenie w sprawie „powołania Komitetu Ryzyka i Compliance”,
 • Regulamin Komitetu ds. Ryzyka i Compliance,
 • Polityka Zarządzania Ryzykiem,
 • procedura „System Zarządzania Ryzykiem”.
W roku 2022 odbyły się 4 posiedzenia Komitetu Ryzyka i Compliance, podczas których omówiono i zarekomendowano:
 • wydanie ww. regulacji wewnętrznych, określających zasady zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej,
 • zatwierdzenie kart ryzyk zaktualizowanych podczas corocznego przeglądu ryzyk,
 • wyłączenie z rejestru nieistotnych ryzyk, konsolidację podobnych ryzyk lub wprowadzenie do rejestru nowych istotnych ryzyk związanych z działaniami wojennymi w Ukrainie,
 • przyjęcie aktualnego rejestru istotnych ryzyk Grupy KĘTY SA.

W roku 2022 w ramach ryzyk korporacyjnych Komitet Ryzyka i Compliance zarekomendował  przyjęcie rejestru ryzyk zawierającego 26 istotnych ryzyk Grupy Kapitałowej. Ryzyka obejmujące całą Grupę Kapitałową posiadają tzw. centralnych właścicieli ryzyk, natomiast dla ryzyk z pozostałych obszarów wyznaczono segmentowych właścicieli ryzyk – pełny opis znajduje się na stronie.

Zdefiniowano dwa ryzyka, których właścicielem jest Dyrektor ds. CSR, tj.:

Ryzyko braku realizacji i aktualizacji strategii w obszarze ESG skutkujące niedostosowaniem organizacji do wymogów prawnych i biznesowych.

W wyniku konsolidacji do powyższego ryzyka zaliczono pomniejsze ryzyka związane z obszarem ESG, w tym:

 • ryzyko utraty konkurencyjności, w tym wykluczenie z rynku przez wysoki ślad węglowy produktu,
 • ryzyko deficytu wody na cele produkcyjne (dotyczy SWW – ryzyko segmentowe),
 • ryzyko braku pozyskania tańszego finansowania ze względu na nie spełnienie wymagań w obszarach ESG,
 • ryzyko łamania praw człowieka.
Ryzyko nie przestrzegania zasad etyki skutkujące nieetyczną kulturą organizacji oraz roszczeniami z tytułu naruszenia kodeksu etyki.

Dodatkowo w ramach 26 istotnych ryzyk, zdefiniowane są te, których właścicielem nie jest Dyrektor CSR, ale są powiązane z obszarem ESG, w tym:

 • Ryzyko braku efektywnej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy mogące skutkować śmiertelnymi lub o trwałym uszczerbku zdrowia wypadkami oraz trudnymi do uzupełninia brakami kadrowymi. Ryzyko segmentowe,
 • Ryzyko utraty wiarygodności Spółki w związku z przymusowym usunięciem jej z giełdy przez Zarząd GPW w Warszawie. Ryzyko centralne – Właściciel- Dyrektor ds. RI,
 • Ryzyko nadużyć, rozumianych jako celowe działania bądź zaniechania, stanowiące naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Ryzyko centralne -Właściciel Dyrektor ds. Compliance i Zarządzania Ryzykiem,
 • Ryzyko zanieczyszczenia środowiska w wyniku prowadzonej działalności skutkujące zamknięciem zakładu oraz wysokimi karami administracyjnymi. Ryzyko centralne -Właściciel Dyrektor ds. Jakości i Ochrony Środowiska,
 • Ryzyko braku efektywnego łańcucha dostaw skutkujące opóźnieniami lub przestojami produkcji/realizacji zleceń sprzedażowych. Ryzyko segmentowe,
 • Ryzyko wystąpienia pożaru/powodzi, itp. skutkujące utratą części operacyjnej (zakład, magazyn) powodujące ograniczenie lub zatrzymanie procesów produkcyjnych oraz poniesienie strat finansowych z tego tytułu. Ryzyko segmentowe.