Raport
Zintegrowany 2022

Poziom inwestycji w rozwój technologii oraz sieci sprzedaży

Funkcjonowanie Grupy na wysoce konkurencyjnym rynku wymaga ciągłego dostosowywania do wymagań stawianych przez konkurencję i klientów. Grupa Kapitałowa inwestuje w rozwój technologii, wprowadzanie nowych produktów, zwiększanie potencjału oraz rozwój sieci dystrybucji i sprzedaży. Sukcesywna realizacja planów strategicznych zakładających rozwój we wszystkich kluczowych obszarach gwarantuje zachowanie wysokiego poziomu konkurencyjności. Szczegółowe informacje dot. działalności inwestycyjnej oraz badawczo – rozwojowej Grupy Kapitałowej w 2022 roku znajdują się w sekcji – Inwestycje rzeczowe i kapitałowe oraz w sekcji działalność operacyjna segmentów biznesowych – badania i projekty inwestycyjne.

Poziom kwalifikacji załogi oraz struktura zatrudnienia

Sukces biznesowy wymaga efektywnej pracy wszystkich Pracowników, w tym kadry kierowniczej oraz zdolności do zatrzymania i motywacji wysoko wykwalifikowanego personelu. Utrata wykwalifikowanej i doświadczonej kadry może mieć istotny niekorzystny wpływ na funkcjonowanie Grupy Kapitałowej. Grupa w sposób ciągły dostosowuje politykę personalną do zmian rynkowych w celu pozyskania i utrzymania odpowiedniej kadry. Szczegółowe informacje o polityce personalnej, rozwoju pracowników oraz wielkości i strukturze zatrudnienia w 2022 roku znajdują się w pkt. 9 niniejszego Sprawozdania – Oświadczeniu na temat informacji niefinansowych.

Efektywność operacyjna

Wysoka rentowność operacyjna przekładająca się na stabilne i wysokie przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej gwarantują ciągły rozwój Grupy Kapitałowej. Ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych, sprzedażowych a także efektywność kosztowa przekładają się na wysoką efektywność działań i osiągane wyniki ekonomiczne.