Raport
Zintegrowany 2022

Komunikacja z rynkiem i otoczeniem

Otwarta polityka informacyjna z zachowaniem zasad równego dostępu do informacji bez preferencji w stosunku do żadnych grup zainteresowania stanowi podstawę ładu korporacyjnego funkcjonującego w Grupie KĘTY S.A.

Spółka była wielokrotnie w swojej historii wyróżniana i nagradzana za działania w tym obszarze nadzorowane przez Dyrektora ds. Relacji Inwestorskich. Spółka na bieżąco dostosowuje się do zmieniających się oczekiwań i wymagań ze strony interesariuszy i otoczenia w zakresie sposobu i formy komunikacji dbając o zachowanie bezpieczeństwa, w tym mając na uwadze status spółki publicznej, stosując m.in. poniższe środki komunikacji:

  1. Raporty bieżące i okresowe,
  2. Bezpośrednie spotkania indywidualne i grupowe,
  3. Narzędzia elektroniczne (korporacyjna strona www, profile na portalach społecznościowych, transmisje on-line z wydarzeń korporacyjnych).

Wraz z przekazaniem planowanych terminów publikacji raportów okresowych, Grupa KĘTY S.A. ogłasza również i zamieszcza na swojej stronie internetowej kalendarz najważniejszych wydarzeń korporacyjnych przewidzianych w danym roku. Spółka regularnie publikuje prognozę wyników finansowych na dany rok oraz szacunkowe dane finansowe za dany kwartał wraz z informacjami o najważniejszych wydarzeniach mających wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe. Kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej, długoterminowe cele finansowe, w tym cele w obszarze ESG są przedstawiane w publikowanych Strategiach rozwoju Grupy Kapitałowej.

Po zakończeniu każdego kwartału oraz po wystąpieniu istotnego wydarzenia, Spółka organizuje dla interesariuszy transmitowane on-line i archiwizowane na stronie internetowej konferencje, na których Zarząd omawia opublikowane wyniki finansowe, przedstawia dodatkowe informacje oraz udziela odpowiedzi na pojawiające się pytania. Z uwagi m.in. na rosnące zainteresowanie Spółką ze strony inwestorów zagranicznych, w szczególności po zakwalifikowaniu akcji spółki do indeksu WIG 20 w 2022 r., Spółka zapewniła po raz pierwszy równoczesne tłumaczenie organizowanych konferencji na język angielski i spodziewa się utrzymania tej praktyki w kolejnych latach. Okazjonalnie organizowana jest również możliwość zwiedzania zakładów należących do Grupy Kapitałowej dla różnych grup interesariuszy. Podczas wydarzeń tego typu prezentowany jest proces produkcyjny oraz przedstawiane są podstawowe informacje na temat działalności Grupy Kapitałowej oraz jej historii. W maju 2022 r., po czasowym zaprzestaniu tej praktyki w latach 2020 i 2021 ze względu na pandemię COVID, zorganizowana została możliwość zwiedzenia części hal produkcyjnych Grupy Kapitałowej dla ograniczonej grupy osób. W 2022 r. Spółka po raz pierwszy opublikowała także raport zintegrowany za rok 2021 i zamierza kontynuować jego publikację w kolejnych latach.

Wiedzę na temat Spółki oraz jej perspektyw można zasięgnąć z wydawanych przez wiodące biura maklerskie raportów i rekomendacji. Lista analityków, którzy regularnie publikują raporty na temat spółki znajduje się na firmowej stronie internetowej Spółki pod adresem.

Informacje dotyczące Spółki i jej Grupy Kapitałowej można pozyskać również poprzez wskazany na stronie internetowej Spółki: bezpośredni kontakt z wyznaczonymi pracownikami.