Raport
Zintegrowany 2022

Strategia rozwoju poszczególnych segmentów operacyjnych

Segment Wyrobów Wyciskanych

Systematyczne zwiększanie udziału w europejskim rynku poprzez:

  • podwojenie sprzedaży wyrobów przetworzonych, tzw. komponentów do sektorów motoryzacyjnego i transportowego do roku 2025,
  • selektywną ekspansję na wybrane rynki europejskie (intensyfikacja działań sprzedażowych i marketingowych),
  • systematyczne zwiększenie mocy produkcyjnych do poziomu ok. 125 tys. ton w 2025 roku, umożliwiające większą elastyczność obsługi klientów.

Szacowane średnie roczne tempo rozwoju rynku w okresie 2021 – 2025 określono na poziomie 2% średniorocznie, Segment natomiast zamierza osiągnąć ok. 9%. Jednym z priorytetów Segmentu jest utrzymanie wysokiego poziomu rentowności operacyjnej przy rosnących przychodach dzięki wysokiemu wykorzystaniu mocy produkcyjnych oraz ciągłym procesom poprawy efektywności. Założono osiągnięcie ponad 10% wzrostu wskaźnika EBITDA na zatrudnionego w okresie realizacji Strategii. Na inwestycje rozwojowe w okresie 2021 – 2025 zostanie przeznaczone ok. 58% całego budżetu inwestycyjnego Segmentu wynoszącego 692 mln zł. Pozostałą część stanowią nakłady na bieżące utrzymanie infrastruktury i potencjału produkcyjnego.

Segment Systemów Aluminiowych

Segment Systemów Aluminiowych ze względu na wysoki udział rynkowy w kraju, rozwój sprzedaży w horyzoncie Strategii oparty głównie na:

  • intensyfikacji sprzedaży zagranicznej,
  • poszerzeniu oferty o nowe produkty, np. systemy zabudów wewnętrznych czy przeciwpożarowe,
  • inwestycje w działalność wydłużającą łańcuch kreowanej wartości,
  • poszerzenie oferty produktowej oraz wsparcie techniczne i sprzedażowe ukierunkowane na budownictwo indywidualne.

Średnioroczne tempo wzrostu rynku zostało oszacowane na poziomie ok. 3% średniorocznie (w ujęciu wartościowym), ambicją Segmentu jest natomiast osiągnięcie ok. 9%. Segment Systemów Aluminiowych będzie dążył do utrzymania wysokiej rentowności operacyjnej dzięki systematycznej poprawie efektywności działania. Wskaźnik EBITDA na zatrudnionego wzrośnie o 6% w okresie Strategii. Inwestycje rozwojowe będą stanowiły ok. 66% z 492 mln zł inwestycji w okresie Strategii. Inwestycje odtworzeniowe wyniosą 166 mln zł.

Segment Opakowań Giętkich

Segment Opakowań Giętkich ze względu na szereg zmian w otoczeniu rynkowym oparł swoją strategię na istniejącym potencjale produkcyjnym. Wydatki inwestycyjne zostały zoptymalizowane do 82 mln zł. w okresie Strategii. Zapewnią one utrzymanie elastyczności i wydajności parku maszynowego. Pomimo tego cele sprzedażowe, uwzględniając korektę roku bazowego (2020) wynikającą z jednorazowego, pozytywnego efektu tzw. lockdown’u (zamknięcia) gospodarki światowej (*), są równie ambitne jak w pozostałych segmentach. Zakładają one wzrost sprzedaży w tempie 4,4% średniorocznie w okresie Strategii przy spodziewanym 2% tempie wzrostu rynku w tym okresie. Założono osiągnięcie ponad 10% wzrost wskaźnika EBITDA na zatrudnionegow okresie Strategii.

(*) Wspomniany powyżej jednorazowy, pozytywny efekt tzw. lockdown’u – wynikał z przerwania łańcuchów dostaw z Bliskiego i Dalekiego Wschodu głównie w drugim i trzecim kwartale 2020 roku, co wpłynęło na znaczne ograniczenie importu z tych kierunków, czego beneficjentami byli europejscy producenci, w tym SOG. W okresie tym możliwe było uzyskanie ponadprzeciętnych wyników działalności. Efekt ten został oszacowany na 66 mln zł. na poziomie przychodów ze sprzedaży, 60 mln zł. na poziomie zysku EBITDA oraz 51 mln zł. na poziomie zysku netto.