Raport
Zintegrowany 2022

Świadczenia zapewniane pracownikom

  • GRI 401-2

W 12 spółkach Grupy Kapitałowej funkcjonują dodatkowe świadczenia dla pracowników w postaci III filaru zabezpieczenia emerytalnego. W Polsce jest to Program „Pogodna Przyszłość”, którym objęci są pracownicy z minimum rocznym stażem zatrudnienia. W 2022 roku z programu korzystało 39% zatrudnionych w Grupie Kapitałowej. W przypadku spółek zagranicznych są to programy o podobnym charakterze.

W 12 spółkach Grupy Kapitałowej funkcjonują dodatkowe fundusze emerytalne. W Polsce w drugiej połowie 2019 r. spółki uruchomiły program na bazie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), która została uchwalona przez Sejm w dniu 4 października 2018 r.  i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Wpłaty na konto PPK pochodzą od pracodawcy, pracownika i państwa. Na dzień 31.12.2022 r. z PPK korzystało 53% zatrudnionych w Grupie Kapitałowej. W naszych statystykach uwzględniliśmy również podobne programy funkcjonujące w spółkach zagranicznych.

Pracownicze programy emerytalne w 2022 roku
2022 rok liczba uprawnionych liczba ubezpieczonych % ubezpieczonych w stosunku do stanu zatrudnienia
Grupa Kapitałowa
pracownicze programy emerytalne (np. PPE) 2 143 39%
PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe 6 564 2 886 53%
w tym:
spółki zlokalizowane w Polsce
pracownicze programy emerytalne (np. PPE) 2 090 43%
PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe 6 168 2 663 55%
pozostałe lokalizacje
pracownicze programy emerytalne (np. PPE) 53 8%
PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe 396 223 33%
Grupa KĘTY S.A.
pracownicze programy emerytalne (np. PPE) 1 186 84%
PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe 1402 618 44%

Pracownicze programy emerytalne w 2021 roku
2021 rok liczba uprawnionych liczba ubezpieczonych % ubezpieczonych w stosunku do stanu zatrudnienia
Grupa Kapitałowa
pracownicze programy emerytalne (np. PPE) 2 111 38%
PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe 5 197 1 940 35%
w tym:
spółki zlokalizowane w Polsce
pracownicze programy emerytalne (np. PPE) 2 063 42%
PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe 4 855 1 720 35%
pozostałe lokalizacje
pracownicze programy emerytalne (np. PPE) 48 7%
PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe 348 225 34%
Grupa KĘTY S.A.
pracownicze programy emerytalne (np. PPE) 1 152 83%
PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe 1 379 633 45%

Grupa Kapitałowa Grupy KĘTY S.A. w sposób priorytetowy podchodzi do tematu zdrowia i bezpieczeństwa. Poprzez program „Opieka medyczna S” zapewniamy naszym pracownikom i ich rodzinom szeroki dostęp do usług zdrowotnych. W 2022 roku pracodawca dofinansował pakiety medyczne w kwocie 1 996 530 zł, a opieką objętych było 3666 pracowników, co stanowi 76% zatrudnionych w spółkach krajowych. Dodatkowo Zarząd podjął decyzję o kontynuacji programu od czerwca 2023 (nowa polisa) przy zachowaniu poziomu świadczeń medycznych dla pracownika oraz dofinasowaniu pracodawcy.

Grupa Kapitałowa Grupy KĘTY S.A. dążąc do zwiększania atrakcyjności oferty pracy proponuje dodatkowe benefity. Lokalnie, w poszczególnych spółkach, ich zakres jest zróżnicowany. Poza programami emerytalnymi, ubezpieczeniem medycznym są wśród nich m.in. karty  multisport, czy dodatkowe dni urlopu w powiązaniu stażem pracy w Grupie.

Świadczenia nie obejmują pracowników pracy tymczasowej (agencje pracy).

Umowy zbiorowe

  • GRI 2-30
  • GRI 402-1
  • GPW S-P4

Regulaminy, takie jak regulamin pracy, wynagradzania, funduszu motywacyjnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, opisują szczegółowo warunki otrzymywania poszczególnych świadczeń w spółkach Grupy Kapitałowej. Jedynie w Grupie KĘTY S.A. funkcjonuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, którego uregulowaniami objęte są wszystkie osoby zatrudnione w spółce, czyli 100% pracowników. Jest on formą współpracy pracodawcy z organizacjami związkowymi, które reprezentują interesy pracowników. W Kodeksie Etycznym oraz Polityce Poszanowania Praw Człowieka jasno deklarujemy: Szanujemy prawo do wolności zrzeszania się i układów zbiorowych.

Na podstawie ustawy o związkach zawodowych pracodawca informuje organizacje związkowe o sprawach mieszczących się w ich kompetencjach, zgodnie z terminami określonymi w tej ustawie.